• Ааԥсара ззымдыруа анхаҩы: Раҳми Арӡынба икәтааӡарҭа

 • "Амбжьах лыбжьара": аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә сценаҟны

 • Шьапымшла: 2019-тәи Ашықәс ҿыц Аҟәа ишаԥылаз

 • Аԥсаӡ арԥшӡара: асаркьа иалхны ахәмаргақәа аҟаҵашьа

  Аԥсаӡ арԥшӡара: асаркьа иалхны ахәмаргақәа аҟаҵашьа
 • Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабаду иахь асалам шәҟәқәа нарышьҭуеит

  Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабуда иахь асалам шәҟәы нарышьҭуеит
 • "Аԥсуа литература ашедеврқәа": апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз

  Аԥсуа литература ашедеврқәа: апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз
 • "Азамаҭ", "Исхароузеи": "Каданс" асолотә концерт шымҩаԥысыз

 • Ирҿыцу "Гәараԥаа рписар": аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә сценаҟны

  Иҿыцу Гәараԥаа рписар: аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә театр сценаҟны
 • Челентано еиԥш акәымзаргьы: аԥсуа ҩы Дәрыԥшьаа ишыҟарҵо

  Челентано еиԥш акәымзаргьы: аԥсуа ҩы Дәрыԥшьаа ишыҟарҵо
 • Аҿа-маҿа аӡыргара: аҽаҩра барақьаҭ аныҳәа Лыхнашҭа ишымҩаԥысыз

  лыхнашта