• Адамыр Гәынба даԥхьоит Дырмит Гәлиа иажәеинраала

  Адамыр Гәынба даԥхьоит Дырмит Гәлиа иажәеинраала
 • Sputnik акорреспондент Бадраҟ Аҩӡба даԥхьоит Дырмит Гәлиа иажәеинраала "Бызбоит"

 • Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа аԥхьоит Дырмит Гәлиа иажәеинраала "Сыхаара сыԥсадгьыл"

 • Ааԥсара ззымдыруа анхаҩы: Раҳми Арӡынба икәтааӡарҭа

 • "Амбжьах лыбжьара": аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә сценаҟны

 • Шьапымшла: 2019-тәи Ашықәс ҿыц Аҟәа ишаԥылаз

 • Аԥсаӡ арԥшӡара: асаркьа иалхны ахәмаргақәа аҟаҵашьа

  Аԥсаӡ арԥшӡара: асаркьа иалхны ахәмаргақәа аҟаҵашьа
 • Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабаду иахь асалам шәҟәқәа нарышьҭуеит

  Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабуда иахь асалам шәҟәы нарышьҭуеит
 • "Аԥсуа литература ашедеврқәа": апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз

  Аԥсуа литература ашедеврқәа: апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз
 • "Азамаҭ", "Исхароузеи": "Каданс" асолотә концерт шымҩаԥысыз