А́зҵаара

Реиҳа шәыззыԥшузеи 2019-тәи ашықәс азы?

 • Атәыла ахада иалхрақәа
  11.1% (1)
 • Аԥсшьаратә сезон маншәала
  11.1% (1)
 • Аԥсны азхаҵара ҿыцқәа рыҟалара
  44.5% (4)
 • Ауалафахәы аизҳара
  33.3% (3)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 9
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
АлҵшәақәаИкьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы