А́зҵаара

Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аан игаз Аиааира ахамыршҭра зхымԥадатәуи?

  • уи ҳтәыла аҭоурых иахәҭакуп, иаҳхысыз ҳзымдыркәа, ԥеиԥш ҳамам
    75.0% (3)
  • ҳабдуцәеи урҭ рабдуцәеи рфырхаҵара ҳаргьы ҳхәыҷқәагьы ргәалашәараҿы иаанхароуп
    25.0% (1)
  • ари аҩыза аибашьра ухашҭыр ҟалом
    0% (0)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 4
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
АлҵшәақәаИкьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы