А́зҵаара

Аурысшәа аҵара шԥеиӷьу?

 • акурсқәа ма азыҟаҵаҩцәа рҟны
  44.5% (4)
 • скаип ала абызшәа ныҟәызго ила
  0% (0)
 • ҵараҵара Урыстәылаҟа ацара
  22.2% (2)
 • ухала иуҵароуп
  33.3% (3)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 9
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
АлҵшәақәаИкьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы