ТУ-154 аҟны иҭахаз ажурналистцәа анышә иамардоит ажьырныҳәа 16 рзы

ТУ-154 аҟны иҭахаз ажурналистцәа анышә иамардоит ажьырныҳәа 16 рзы

18
(ирҿыцуп 15:12 13.01.2017)
Урыстәыла ателехәаԥшра Актәи аканал ажурналистцәа хҩык анышә рамадара мҩаԥгахоит ажьырныҳәа 16 рзы

АҞӘА, ажьырныҳәа 13 – Sputnik. Урыстәылатәи Афедерациа Атәылахьчара аминистрра иатәыз аҳаирплан ТУ-154 аҟны иҭахаз ателехәаԥшра Актәи аканал ажурналистцәа хҩык анышә рамадара мҩаԥгахоит ажьырныҳәа 16 рзы. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Урыстәылатәи Афедерациа Атәылахьчара аминистрра иатәыз аҳаирплан ТУ-154 аҟны иҭахаз ателехәаԥшра Актәи аканал ажурналистцәа хҩык анышә рамадара мҩаԥгахоит ажьырныҳәа 16 рзы", ҳәа азгәеиҭеит ҳзыҿцәажәоз, иара убри аан урҭ анышә иахьамардо аҭыԥ азгәамҭакәа.

Ахәашаҽны, Атәылахьчара аминистрра ажурналистцәа Дмитри Рунков, Вадим Денисов, Александр Соидов рыԥсыбаҩқәа рҭаацәа ирырҭоит.

"Иҭахаз рыԥсыбаҩқәа ргенетикатә експертиза амҩаԥгара аус иацҵахоит", — иҳәеит ҳзыҿцәажәоз ахаҿы.

18