Снег выпал в пустыне Сахара впервые за почти 40 лет

Асакара Сахара асы ықәнауит

11
(ирҿыцуп 10:44 10.01.2018)
2017 шықәса рзгьы асы аухьан Сахаратәи асакараҿы. Раԥхьаӡа акәны абри аҭыԥ аҿы асы леит 1979 шықәса, жәабранмзазы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 10 – Sputnik. Абар, уажәшьҭа ҩышықәсоуп асакара Сахара аҟны асы леиуеижьҭеи ҳәа аанацҳауеит Sputnik Беларусь алжиртәи агазеҭ TSA адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Асоура иалагеит амҽыша, ажьырныҳәа 7 рзы, ақалақь Аин-Сефра иахьаҵанакуаз. Ҭыԥқәак рҟны асы аҩаӡара 40 сантиметра рҟынӡа иҩеиуеит.

Снег в пустыне Сахара 7 января 2018
© REUTERS/ Hamouda Ben Jerad
Снег в пустыне Сахара 7 января 2018

2017 шықәса рзы иара абри аҭыԥ аҿы илеит асы.

Аин-Сефра аԥхын ашора +37°С рҟынӡа ихалоит, аӡынраз градуск аҟынӡа илаҟәуеит.

11