Заключенный в тюрьме

Ҭырқәтәыла азакәан ала ахьырхәраҿы ауаҩшьра алагалахар ҟалоит

12
(ирҿыцуп 11:27 02.08.2018)

АҞӘА, нанҳәа 2 — Sputnik. Ҭырқәтәыла азакәан аҿы ахьырхәразы ауаҩшьра алагалахар ҟалоит. Абри азы аҳәамҭа ҟаиҵеит Ҭырқәтәыла Ахада Таип Ердоган. Иара иазгәеиҭеит усеиԥш аӡбра апарламент аҿы ирыдыркылар, азакәан аԥсахра алагалахоит ҳәа. Абас аанацҳауеит РИА Новости амаҵзура Anadolu адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Ҭырқәтәыла Ахада абри азҵаара шьҭиххьан 2017 шықәса мшаԥымзазы, ареферендум ашьҭахь.

Уаанӡа Евроеидгыла акомиссиа алахәыла Жан-Клод Иункер аҳәамҭа ҟаиҵахьан Ҭырқәтәыла асеиԥш аӡбра аднакылар, Евроеидгыла алахәхарахь ашәқәа анаркыр алшоит ҳәа.

12