Астероид на фоне Земли

Аҵарауаа акосмoс иатәу аминерал аадырԥшит

12
(ирҿыцуп 14:26 10.08.2018)
Ҩышықәса раԥхьа Сибра, аиланхарҭа Уакит аҟны ахьыԥшааҩцәа ирымԥыхьашәеит икаҳаз аметеорит.

АҞӘА, нанҳәа 10— Sputnik. Аҵарауаа ишьақәдыргылеит аметеорит 98% аиха ишалху, 2% иаанхаз акосмос аҿы зҽеиҿызкаауа аминералқәа ирылхуп. Абри атәы аҩуеит апортал Naked Science.

Аминерал уакитит ахьӡырҵеит, иахьырбаз аҭыԥ иахаршаланы.

"Уакитит макьаназ иҭҵаатәуп еиҳа инарҵауланы", — иҳәеит агеолог, аминералог Виктор Шарыгин.

Уакитит аӷәӷәарала абырлаш еиԥшуп. Аҵарауаа русурақәа ирыцырҵоит.

12