Железнодорожная станция Аточа в Мадриде

Мадридтәи адәыӷбаангыларҭа Аточа аҟынтәи ауаа дәылгоуп

2
Уаанӡатәи адыррақәа рыла, адәыӷбаангыларҭаҿ арԥжәага ыҵоуп ҳәа иҟаз адыррақәа ирхырҟьаны барселонатәи Сантас аҟынтәи ауаа дәылган. Уажәы уа адәыӷбақәа рныҟәара хацыркуп.

АҞӘА, абҵара7— Sputnik. Мадридтәи адәыӷбаангыларҭа Аточа аҟынтәи ауаа дәылыргеит аполициаа иҟарҵаз адҵала ҳәа аанацҳауеит РИА Новости испаниатәи аихамҩатә еилахәыра Renfe адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

"Ҳара уажәы адәыӷбаангыларҭа Аточа ахыбраҟынтә ауаа рдәылгара ҳаҿуп аполициаа иҟарҵаз адҵала. Адәыӷбақәа рныҟәара аанкылоуп ҳәа ааицҳауеит аилахәыра-апресс-маӡаныҟәгаҩ.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла адәыӷбаангыларҭаҿ арԥжәага ыҵоуп ҳәа иҟаз адыррақәа ирхырҟьаны барселонатәи Сантас аҟынтәи ауаа дәылган. Аихамҩақәа ргәаҭара иаҿын амаҵзура ҷыдақәа. Уажәы уа адәыӷбақәа рныҟәара хацыркуп.

2