Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Мадуро изинмчра азхарҵомадуро

Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Мадуро изинмчра азхарҵом

6
Аруаа рыхьӡала аҳәамҭа ҟаиҵеит уаанӡа Венесуелатәи абахҭаҟынтәи абналара зылшаз, боливариантәи агвардиа алеитенант еиҳабы Хосе Идальго. Абри атәы аанацҳауеит аканал NTN24.

АҞӘА, ажьырныҳәа 17 – Sputnik. Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Николас Мадуро изинмчра азхарҵомҳәа аҳәоит РИА Новости, аканал NTN24 адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

"Ҳара Николас Мадуро Морос Венесуела ахадак иҳасабала дазхаҳҵом, адунеи ауаажәларрагьы ирылаҳҳәоит атәылаҿ амчра ԥаршеирыла анапахьы ишааго", - ҳәа иҳәеит боливариантәи агвардиа алеитенант еиҳабы Хосе Идальго перутәи ателеканал UCI аҿы.

Аруаа ргәыԥАмилаҭтә ассамблеиа ахада Хуан Гуаидо Венесуела аамҭалатәи ахадас дшазхарҵо рҳәеит.

Мадуро атәылаҿ аполитикатә ԥсҭазаара залахәра еиԥиҟьаз аоппозициатә парламент уаанӡа атәылаҿ адемократиатә режим аиҭашьақәыргылара зхы алазырхәуа аруааи аграждантә тәылауааи рамнистиазы аӡбра аднакылахьан.

Гуаидо иакәзар иҳәеит дшазыхио Венесуела ахада инапынҵақәа рыҵагылара.

Венесуела ахада Николас Мадуро ажьырныҳәа 10 рзы аҭоубашьҭаҵара мҩаԥигеит 2019–2025 шықәсқәа рзы Венесуела ахадак иҳасаб ала. Америкатәи аҳәынҭқаррақәа реиҿкаара Мадуро изинмчра азхарымҵеит, Парагваи акәзар адипломатиатә еизыҟазаашьақәа ааннакылеит.

Уаанӡа алатиноамерикатәи агәыԥ "Группы Лимы", Мексика аалхны, аҳәамҭа ҟарҵахьан Мадуро дшазхарымҵо азы. Абри аҩыза апозициа аанакылоит Еиду Аштатқәагьы.

 

6
Атемақәа:
Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа (31)

Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рҳаиртә еимадара хацдыркуеит

0
(ирҿыцуп 13:33 15.07.2020)
Ҭырқәтәылатәи АИХқәа рҟны ицәыргоуп Ҭырқәтәыла атранспорт аминистр Адил Караисмаилоӷлу иҟынтәи ихыҵхырҭоу аинформациа аҳауатә еимадара ԥхынгәы 15 инаркны ишхацыркхо азы.

АҞӘА, ԥхынгәы 15 - Sputnik. Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рҳаиртә еимадара хацдыркырц азы еилацәажәеит, аха макьаназы арыцхә еилкаам ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, Ҭырқәтәыла атранспорт аминистрраҟынтә ахыҵхырҭа шьаҭас иганы.

"Иахьа ҳминистр аҳәамҭа ҟаиҵеит атәылақәа рыҩба рҳауатә ҵакыра аартра ишақәшаҳаҭхаз, аха макьаназы арыцхә шьақәыргылам, аимадара анхацыркхогьы еилкаам", - ҳәа иҳәеит амаҵзура иацәажәоз ахаҿы.

Урыстәыла акоронавирустә пандемиа инадҳәаланы хәажәкыра 27 раахыс аҳауатә еимадара ԥнакит. Ззин ыҟаз аидаратә, аԥошьҭатә, асанитартә, агуманитартә реисқәа ракәын, иара убасгьы аиҳабыра рзин ҷыдала иалшон атехникатә маҵзуразы, иҭацәу аҳаирпланқәа рырԥырреи атранзит реисқәа рымҩаԥгареи рзы.

Урыстәыла ԥхынгәы 15 инаркны иаԥыхуп ихымԥадатәиу ҩымчыбжьатәи акарантин атәылахь иалало рзы.

Уаанӡа Роспотребнадзор ажәалагала ҟанаҵахьан аҳаиртә еимадара шьақәыргылазарц: Германиа, Италиа, Великобританиа, Польша, Даниа, Финлиандиа, Венгриа, Нидерланды, Норвегиа, Китаи, ШриЛанка, Вьетнам, Монголиа рахь.

Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Татиана Голикова аҳәамҭа ҟалҵеит аҳаиртә еимадара ахацыркразы аҭагылазаашьа иахәаԥштәуп, 100000-ҩык ауааԥсыра рыбжьара 40 вирус хҭыс еиҳамкәа аҭыԥ амазароуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Урыстәыла уахыки-ҽнаки рыла 6 422-ҩык акоронавирус рыдбалоуп

4
(ирҿыцуп 12:14 15.07.2020)
Иахьатәи аамҭа инақәыршәаны Урыстәылатәи арегионқәа 85 рҿы 746 369-ҩык акоронавирустә инфекциа рыдырбалахьеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 15 - Sputnik. Урыстәыла уахыки-ҽнаки рыла 6 422 -ҩык авирус рыдбалоуп арегионқәа 85 рҿы ҳәа аанацҳауеит COVID-19 аҿагыларазы Москва аоперштаб.

Авирус зыдбалаз рҟынтәи 26,6% аклиникатә ҟазшьақәа рныԥшуамызт.

Уахыки-ҽнаки рыла рыԥсҭазаара иалҵит 156-ҩык, ргәы бзиахеит 10 424-ҩык.

Зынӡа атәылаҿы COVID-19 иахҟьаны 11 770 ԥсыҭбара азгәаҭоуп, 523 249-ҩык ргәы бзиахахьеит.

Аԥсны ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аштаб адыррала, ареспубликаҿ 38 чымазара хҭыс ыҟан, урҭ рҟынтәи 37-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Иахьазы Аԥсны акоронавирустә инфекциа змоу ҳәа уаҩ дыҟам.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4