Москватәи амцакраан иҭахаз рхыԥхьаӡара иацлеит

Москва амцакраан иҭахаз рхыԥхьаӡара иацлеит

31
(ирҿыцуп 13:56 04.02.2019)
Ҩ-нызқь метра ԥшьыркца иахьрыҵаркуаз амцакра ҟалеит Москва ақалақь аҿы. Амца ырцәан жәабран 4 асааҭ 5:09 рзы.

АҞӘА, жәабран 4 -Sputnik. Москва ақалақь агәҭаны, анхарҭаҩнаҿы амцакра иҟалаз иахҟьаны иҭахеит быжь-ҩык ауаа ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

"Амца андырцәа ашьҭахь аилабгарақәа анеилдыргоз аҽа ҩыџьа рыԥсыбаҩқәа рбеиь" ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Урыстәыла аусҭҵааратә еилакы адыррала иҭахаз рҟынтәи аӡәы иқәра намӡац.

Амцакра иахҟьаны зуадақәа блыз ма иуашәшәырахаз ауааԥсыра аамҭала аҳҭнықалақь асасааирҭақәа рахь инаргеит.

2019 шықәса, жәабран 4 ауха Москва, Никитски бульвар аҿы аҩнеихагылақәа руак амца акит. Амцакра мзызны иамоу афымцацәаҳәақәа реидыслара акәзар ҟалап ҳәа агәаанагара ыҟоуп.

31