Израильтәи аруаа асектор Газа иалахысит

Израильтәи авиациа асектор Газа иалахысит

26
(ирҿыцуп 12:27 04.05.2019)
Израильтәи АИХ рдыррақәа рыла аруаа иазгәарҭеит асектор Газ аҟынтәи 90 рҟынӡа ракета раашьҭра, ПРО асистема "Железный купол" акәзар урҭ жәаба рҟынӡа ааннакылеит.

АҞӘА, лаҵара 4 — Sputnik. Израильтәи авиациа палестинатәи аракетчикцәа рышьақәгылақәа ахьгылоу асектор Газа иақәкны аҳауатә жәылара мҩаԥыргеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

"Израильтәи аруаа иазгәарҭеит асектор Газа аҟынтәи 90 рҟынӡа ракета раашьҭра, ПРО асистема "Железный купол" акәзар, урҭ жәаба рҟынӡа ааннакылеит", - ҳәа арбоуп адырраҭараҿы.

Израиль аладатәи акалҭ аиланхарҭақәа Шаар ха-Негеве, Сдот Негеве, Хоф-Ашкелон, Сдерот рҟны аҭынч уааԥсыра палестинатәи анклав аҟынтәи ишрылахысуа дзырдыруа агәҽанҵага сиренақәа аус руит.

Лаҵара 2 рзы израильтәи аруаа иазгәарҭеит асектор Газа аҟынтәи аракетақәеи аминақәеи шаарышьҭуаз, уи аҭакс даргьы аҳауатә жәылара мҩаԥыргеит.

 

26