Башар Асад

Анефҭ, атерроризм, Урыстәыла аҭахрақәа: Башар Асад RT аинтервиу аиҭеит

14
Шьамтәыла ахада Башар Асад ателеканал RT аинтервиу аҭо ахҳәаа аиҭеит шьамтәыла-урыстәылатәи "ҩынтәтә жәылареи", ЕААи Шьамтәылеи реизыҟазаашьеи, ахимикатқәеи, ШьАР аҟны "аргәаҟратә" ҟәшақәеи иара убасгьы Шәачеи Женевеи аиҿцәажәарақәеи.

Женевеи Шәачеи

Шьамтәыла аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы Женеватәи апроцесс америкаа Шьамтәылатәи арабтә республика аиҳабыра ахҳәаразы рхы иадырхәар рҭахын, аха уи қәҿиара амоуит, убри аан Шәачатәи аиҿцәажәарақәа алҵшәа бзиақәа аадырԥшуеит ҳәа иҳәеит аинтервиу аҟны Башар Асад.

"Женеватәи аиҿцәажәарақәа зхәыцыз америкаа роуп. Дара аполитикатә процесс ахархәарала ирҭахын рхықәкқәа рынагӡара. Дара аԥхьанатәтәи рхықәкқәа мҩаԥыргон адемонстрациақәа рымҩаԥгаралеи атеррористцәа рыдгыларалеи. Убри азоуп женеватәи апроцессгьы зылҵшәадахаз, избанзар иара иахықәкыҵәҟьаз, изеиԥшразаалакгьы, аиҭакратә усбарҭак аԥҵаны, Шьамтәыла аиҳабыра ахҳәара акәын. Абри ашьҭахь Шьамтәыла ишырҭаху рнапаҿы иҟазаауан. Дара ас имаҷымкәа атәылақәа рҿы иҟарҵахьеит", - иҳәеит Асад.

"Женева" алҵшәа анаамырԥш, Шәачаҟа ҳхы ҳархеит иҳәеит иара.

"Шәачатәи афорум уажәы ахы бзиаӡаны иаанарԥшуеит. Ииасыз амзазы ҳделегациа уа иҟан. Ииасыз амчыбжь азы аконституциа аганахь ала аилацәажәара ыҟан" ҳәа азгәеиҭеит Шьамтәыла ахада.

Шьамтәыла аконституциатә реформа аус адуларазы аилак аԥҵазарц еиқәшаҳаҭхеит Шәача, амилаҭтә диалог аконгресс аҿы 2018 шықәса ажьырныҳәамзазы.

Жьҭаара 30 рзы Женева иаатит Шьамтәылатәи аконституциатә еилакы раԥхьатәи аилатәара. Иара иалахәын аиҳабыра, аоппозициа, аграждантә уаажәларра рхаҭарнакцәа. Шьамтәыла аконституциатә еилакы аусура хада иалагеит абҵара 4 рзы 45-ҩык злахәу агәыԥ маҷ аусурала. Уаанӡа аделегациақәа аиҿкааратә усурақәа ирылацәажәон.

"Арҭ аилацәажәарақәа ртәы уҳәозар, ара "Женева" – еилацәажәаратә ҭыԥноуп ишахәаԥштәу. Аполитикатә процесс аганахь ала ҳара Шәачоуп ҳахьыҟоу. Аиԥыларақәеи аиҿцәажәарақәеи ахьымҩаԥысуазаалак, дара зегьы шәачатәи апроцесс ахь иаҵанакуеит", - иҳәеит Шьамтәыла аԥхьагыла.

Ахимиатә "жәыларақәа"

Башар Асад Шьамтәыла Дамасктәи ахимиатә бџьар ахы иархәоуп ҳәа "аинсцинировкақәа" хыҭҳәаауп ҳәа иҳәеит.

"Инарҭбаау аинсценировка мҩаԥган. Алахәылацәагьы даара ибзианы ррольқәа нарыгӡон… Ауаҩы дыԥсуазшәа ихы мҩаԥигоит, аҭыхрақәа аанҵәеит - дҿыцҳаҳараӡа дааҟалоит, акгьы имыхьуа иҿынеихоит. Ари аҩыза асахьа убар алшоит Youtube аҿы. Уа зегьы бзианы иубарҭоуп. Ишәҭахызар, ус шакәу шәҳарбар алшоит", - иҳәеит Асад ателеканал RT аҟны.

2013 шықәса нанҳәамзазы Дамаск амҵатәи Мрагыларатәи Гута аҟны агазтә жәылара ашьҭахь Шьамтәыла ахимиатә бџьар мап ацәкра Аконвенциа иалалеит.

Мрагылара атәылақәа изныкымкәа шьамтәылатәи амчрақәа ахара рыдырҵахьеит ахимиатә бџьар рхы иадырхәеит ҳәа. Дамаск акәзар, уи ус шакәым ҳәа аҳәара иаҟәыҵуам, иазгәанаҭоит Ахимиатә бџьар аҿагыларазы аиҿкаара ахылаԥшрала ахимиатә бџьар Шьамтәыла иалгоуп ҳәа.

Урыстәыла аҭахрақәа

Асад Урыстәыла аруаа Шьамтәылаҟа изынарышьҭуа атәгьы далацәажәеит.

Иара иажәақәа рыла, Урыстәыла аруаа Шьамтәылаҟа рынашьҭрала ахатәы уаажәлар ахьчоит, избанзар атерроризм аидеологиа иарбанзаалак ҳәаак амам ҳәа. Атерроризм адунеи зегьы амҽханакырц агәҭакуп иҳәеит Башар Асад.

"Иара Шьамтәылагьы аӡәы изы мацара ус баша иҽишьӡом. Ауаа еиҳарак аԥсра изазыхиоу ртәыла ахьчара, дара рыҟазаара азҵаара, уаҵәтәи рԥеиԥш ахьчаразоуп. Даҽа тәылак аҟынтәи иааз ауаҩы ҳәынҭқаррак ахада изы иҽишьуа дыҟаӡам. Путингьы ахаан уаҩԥсы мацарак изы ижәлар аԥсра абла иҭаирԥшуам. Урыстәыла аофициалтә хаҿқәа ишырҳәо ала, урҭ урыстәылатәи аинтересқәа роуп ирыхьчо. Уи усҵәҟьоуп ишыҟоу. Атерроризм аицҿагыларала иухьчар алшоит Шьамтәыла ажәлар реиԥш Урыстәыла ажәларгьы", - иҳәеит Асад.

Иара убас иара излазгәеиҭаз ала, Урыстәыла жәларбжьаратәи азин аԥҟарақәа ирықәныҟәоит, аглобалтә ҭышәынтәалара,  аинтересқәа ахьчоит.

"Аргәаҟратә" арҟәшақәа рызҵаара

Башар Асад ателеканал RT аинтервиу анеиҭоз иара убасгьы иҿаԥиҽит АИХ игәарарҵаз аинформациа – шьамтәылатәи аиҳабыраҿы "аргәаҟратә арҟәшақәа аԥҵоуп" ҳәа.

Уаанӡа АИХ ишырҳәаз ала, Германиа иаанкылан шьамтәылатәи аԥшыхәратә ҟәша аусзуҩцәа, шьамтәылатәи аҭынч уааԥсыра зыргәаҟуаз Анвар Раслани Еиад аль-Гариби. Иазгәаҭан арҭ ауаа ШьАР (Шьамтәылатәи арабтә республика) аԥшыхәратә усбарҭа хада иаусзуҩцәоуп ҳәа.

"Ҳара аргәаҟрақәа мҩаԥызго арҟәша аԥҵаны иҳамаӡам. Шьамтәыла уи аҩыза аполитика мҩаԥнагаӡом. Ауаа зургәаҟри? Исзеилкаауам. Аиҳаракгьы изургәаҟри? Аинформациа иаша ӡәыр иҭахызар иҭара ҳазыхиоуп" ҳәа иҳәеит Асад.

Шьамтәыла 2011 шықәса раахыс бџьаршьҭыхлатәи аимак мҩаԥысуеит. Уи аҭышәныртәалара активла иалахәуп Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, Иран. Дара аиныршәара хыдҵас иргеит. Абри аамҭа иалагӡаны Шьамтәыла ирылдыршеит атеррористцәа риааира, аполитикатә ҭышәынтәалара азааира, еилаԥыххау аинфраструктура аиҭашьақәыргылара. Иаԥҵан аконституциатә еилакы. Арахь иалалеит аоппозициаа рхаҭарнакцәагьы. Аилак аԥхьатәи аилатәара мҩаԥысит жьҭаара 30 рзы Женева.

Анефҭ азы аибашьра

Шьамтәыла аибашьра алагара афакторқәа ируакны Асад иԥхьаӡоит анефҭ азы аибашьра.

"Шьоукы ирҳәоит, Асад агазмҩангага Шьамтәыла иалгазарц иҳәеит, аха иара уи мап ацәикит Урыстәыла аҳаҭыр азы ҳәа. Ари ахаангьы аҭыԥ амамызт. Иҟаз, Иранынтәи Ираки Шьамтәылеи ирылганы Адгьылбжьаратә мшын ахь агазмҩангага аргылара апроект акәын. Ари мзызс иҟалар ауазма? Иҟаларгьы алшоит. Анефҭ иахҟьаны аибашьра иалагазар ҟалоит. Ари аибашьра алагара афакторқәа ируакны иуԥхьаӡар алшоит", - иҳәеит Асад.

Убри аан Шьамтәыла ахада иҳәеит ЕАА адунеи зегьы рабашьра иазыхиоуп ҳәа.

"Убри аан америкаа Британиа ду аума, Франциа аума, партниорцәас ирыԥхьаӡом. Америкаа "аҳәынҭқарра ду" ҳәа ҳзазҳәом, избанзар рдура ыӡхьеит", - ҳәа азгәеиҭеит иара.

Шьамтәыла ицо аибашьра Асад Ахԥатәи адунеизегьтәи еибашьра маҷ ауп ҳәа ахиҳәааит.

"Шьамтәылатәи аибашьра адунеизегьтәи аибашьра амодель маҷ ауп. Афакторқәа еиуеиԥшымзаргьы уи ус ауп" ҳәа иҳәеит иара.

Ердоган Шьамтәыла аганахьала ихымҩаԥгашьазы

Акурдтә партиа "Демократический союз" аиҿкаара Ҭырқәтәыла ахада Реджеп Таиип Ердоган Шьамтәыла далалартә еиԥш алшара ҟанаҵеит. Уи азакәаншьаҭа амоуп ҳәа аӡәгьы иҳәом. Ердоган иҟаиҵаз иарбанзаалак ҵаҵӷәык амам ҳәа азгәеиҭоит.

"Ердоган "Аишьцәа-аԥсылманцәа" (Урыстәыла ззин ыҟам аиҿкаара) ирыдҳәалоу ихатә хықәкқәа имоуп, иара убасгьы иара иҿаԥхьа ЕАА рмарионеткак иаҳасаб ала иқәгылоу адҵақәагьы. Арҭ дара-дара еидҳәалоуп. Убри аан апартиа "Демократический союз" аиҿкаара иара алшара бзиа инаҭеит Шьамтәыла алаларазы. Ердоган изакәанымкәа ихы шымҩаԥигогьы, аҿарԥа имоуп", - ҳәа иҳәоит Асад.

Асад иазгәеиҭеит Ердоган уаанӡагьы Шьамтәыла аҩадатәи ахәҭа алалара шигәҭакыз, ари "Демократически союз" араион иадҳәалоу "атеррористцәа" рҟынтәи ахақәиҭтәра игәы ишҭаз.

Ҭырқәтәыла ахада Таиип Ердоган жьҭаара 9 рзы аҳәамҭа ҟаиҵеит аоперациа "Источник мира" ишалаго азы. Аоперациа азырхоуп Ҭырқәтәыла ззин ыҟам Курдистан аусутә партиеи атеррористтә гәыԥ "Исламтәи аҳәынҭқарреи" рықәгара ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Иара убри амш аҽны аҭырқәа ари шьамтәылатәи аоппозициаа рыри ақалақь Телль-Абиад рымпыҵархалеит. Уи адагьы, Шьамтәыла аҭырқәа ари шьамтәылатәи аоппозициаа рыри Шьамтәыла аҩадахьы астратегиатә ҟазшьа змоу амҩаду М4 Алеппо-Хасеке ааныркылеит.

Иара убасгьы амҽышазы рнапахьы иааргеит ақалақь Рас ель-Аин.

Шьамтәылатәи амчрақәа изныкымкәа Ҭырқәтәыла имҩаԥнаго аоккупациатә политика иақәыӡбахьеит. Урыстәыла акәзар, Ҭырқәтәыла аимак иаԥырхагахаша аусқәа аҽрыцәхьанакыроуп ҳәа иашьоит.

Шәача абри апроблема аӡбаразы Владимир Путини Таиип Ердогани еиԥылеит.

14

Ҟәбан авирус зцәа иалаз рҟынтә 70 процент ргәы бзиахеит

3
(ирҿыцуп 17:36 04.06.2020)
Аҵыхәтәантәи уахи-ҽни рзы арегион аҿы авирус рыдбалан 80-ҩык хәымз инаркны 85 шықәсанӡа зхыҵуа. COVID-19 иалҵыз рхыԥхьаӡара еиҳахеит изауз раасҭа.

АҞӘА, рашәара 4 - Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә аҿы 72% акоронавирус змоу ргәы бзиаханы ахәышәтәырҭаҟынтәи илырҩааит ҳәа аанацҳауеит атәылаҿацә ахадара апресс-маҵзура.

"Иахьатәи аамҭазы зынӡа ичмазаҩхахьеит 4148 –ҩык. 3006 пациент ргәы бзиахеит, урҭ рҟынтәи 89-ҩык аҵыхәтәантәи уахи-ҽни рзы. Апандемиа ааҟалазар 40-ҩык ԥсхьеит", - ҳәа аҳәоит адырраҿы.

Рашәара  4 аҟынӡа ахәышәтәырҭақәа рахь  COVID-19 амазаара агәаҭаразы 10405-ҩык неиит, 946-ҩык хәыҷқәоуп. Аҭыԥ аҿы амедицинатә хылаԥшра роуеит 12463-ҩык.

Аобсерваторқәа ирҭоуп 3458-ҩык. Зынӡа аобсервациа иахысхьеит 9128-ҩык, урҭ рҟынтәи 60-ҩык акоронавирус рыман.

Адунеи зегь аҿы авирус рыдбалоуп 6 миллионҩык, Урыстәыла – 400 000-ҩык иреиҳаны.

Аԥсны COVID-19 ахҭысқәа 35 азгәаҭоуп, 27-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы дыԥсит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Ҟәбан акарантинтә уснагӡатәқәа рыҿҳәара инахоуп

1
(ирҿыцуп 16:56 04.06.2020)
Арегион аҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа маҷ-маҷ ишьақәгылоит. Уи иабзоураны лаҵара 23 рзы иҟаз аԥкырақәа шьоукы рырԥсыҽра алыршахеит.

АҞӘА, рашәара 4 - Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә анапхгара акарантинаамҭа рашәара 21 аҟынӡа инахеит ҳәа аанацҳауеит атәылаҿацә ахадара асаит.

"Лаҵара 9 инаркны иахьанӡа ачымазаҩцәа 2904-ҩык азгәаҭоуп. Иубарҭоуп лаҵара 1 инаркны ачымазара маҷк ишкаҳаз, 5,9% рҟынтәи 2% рҟынӡа. Акоронавирустә инфекциа ҿыц аҩаӡарагьы шьҭыҵым, аха макьаназы аԥкырақәа зегь аԥаҳхыртә иҟам аҭагылазаашьа. Убри азы иӡбоуп акарантин иацҵазарц", - лҳәеит атәылаҿацәтә оперштаб аилатәараан краснодартәи Роспотребнадзор анапхгаҩы Мариа Потиомкина.

Арегион амедицинатә еиҿкаарақәа рнапхгаҩцәагьы акарантинаамҭа аҿҳәара инахатәуп ҳәа иршьоит. Дара ргәаанагарала аиҭанеиааира аепидемиологиатә ҭагылазаашьа еицәанатәыр ҟалоит.

"Акурорттә сезон аартуа ҳара еилаҳкаауазароуп ачымазара аҽарҭбаар шалшо. Убри азы акарантинтә уснагӡатәқәа зегь аԥыхтәуп ҳәа аҳәара заауп", - иҳәеит аҿкычымазаратә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Сергеи Зотов.

Вениамин Кондратиев аҟазауаа дырзыӡырыҩны акарантин аҿҳәара днахарц аӡбра идикылеит.

Адунеи зегь аҿы авирус рыдбалоуп 6-миллионҩык, Урыстәыла – 400 000-ҩык ириеҳаны.

Аԥсны COVID-19 ахҭысқәа 35 азгәаҭоуп, 27-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы дыԥсит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

1
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Здание администрации президента.

Бжьаниа Аԥсны аҳәынҭусбарҭақәа хԥеи маҵзурақәаки рхадацәа аиҭеит

8
(ирҿыцуп 09:41 05.06.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа рашәара 4 рзы ҳәынҭусбарҭақәак рхадацәа раҭаразы аусԥҟақәа инапы рыҵаиҩит.

АҞӘА, рашәара 5 - Sputnik. Аслан Бжьаниа Аԥсны аҳәынҭусбарҭақәаки, иара убас аветеринартә маҵзуреи аҵиаақәа ркарантин азы амаҵзуреи рхадацәа аиҭеит. Абри азы иахәҭоу ашәҟәқәа ахада исаит аҿы иӡыргоуп.

Ахада иусдҵақәа инарықәыршәаны:

  • Аҳәынҭқарратә ветеринартә маҵзура аиҳабы – Роман Џьопуа;
  • Адгьылхархәареи акадастри рзы аҳәынҭқарратә усбарҭа аиҳабы – Адамыр Аҳәба;
  • Аҵиаақәа ркарантин азы Аҳәынҭинспекциа аиҳабы – Аркади Џьинџьиа;
  • Абнанхамҩазы Аҳәынҭқарратә усбарҭа аиҳабыс - Анзор Ашәхәаҵаа;
  • Аҳәынҭқарратә архивтә усбарҭа аиҳабыс – Роман Ӷәынџьиа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

8