Башар Асад

Анефҭ, атерроризм, Урыстәыла аҭахрақәа: Башар Асад RT аинтервиу аиҭеит

14
Шьамтәыла ахада Башар Асад ателеканал RT аинтервиу аҭо ахҳәаа аиҭеит шьамтәыла-урыстәылатәи "ҩынтәтә жәылареи", ЕААи Шьамтәылеи реизыҟазаашьеи, ахимикатқәеи, ШьАР аҟны "аргәаҟратә" ҟәшақәеи иара убасгьы Шәачеи Женевеи аиҿцәажәарақәеи.

Женевеи Шәачеи

Шьамтәыла аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы Женеватәи апроцесс америкаа Шьамтәылатәи арабтә республика аиҳабыра ахҳәаразы рхы иадырхәар рҭахын, аха уи қәҿиара амоуит, убри аан Шәачатәи аиҿцәажәарақәа алҵшәа бзиақәа аадырԥшуеит ҳәа иҳәеит аинтервиу аҟны Башар Асад.

"Женеватәи аиҿцәажәарақәа зхәыцыз америкаа роуп. Дара аполитикатә процесс ахархәарала ирҭахын рхықәкқәа рынагӡара. Дара аԥхьанатәтәи рхықәкқәа мҩаԥыргон адемонстрациақәа рымҩаԥгаралеи атеррористцәа рыдгыларалеи. Убри азоуп женеватәи апроцессгьы зылҵшәадахаз, избанзар иара иахықәкыҵәҟьаз, изеиԥшразаалакгьы, аиҭакратә усбарҭак аԥҵаны, Шьамтәыла аиҳабыра ахҳәара акәын. Абри ашьҭахь Шьамтәыла ишырҭаху рнапаҿы иҟазаауан. Дара ас имаҷымкәа атәылақәа рҿы иҟарҵахьеит", - иҳәеит Асад.

"Женева" алҵшәа анаамырԥш, Шәачаҟа ҳхы ҳархеит иҳәеит иара.

"Шәачатәи афорум уажәы ахы бзиаӡаны иаанарԥшуеит. Ииасыз амзазы ҳделегациа уа иҟан. Ииасыз амчыбжь азы аконституциа аганахь ала аилацәажәара ыҟан" ҳәа азгәеиҭеит Шьамтәыла ахада.

Шьамтәыла аконституциатә реформа аус адуларазы аилак аԥҵазарц еиқәшаҳаҭхеит Шәача, амилаҭтә диалог аконгресс аҿы 2018 шықәса ажьырныҳәамзазы.

Жьҭаара 30 рзы Женева иаатит Шьамтәылатәи аконституциатә еилакы раԥхьатәи аилатәара. Иара иалахәын аиҳабыра, аоппозициа, аграждантә уаажәларра рхаҭарнакцәа. Шьамтәыла аконституциатә еилакы аусура хада иалагеит абҵара 4 рзы 45-ҩык злахәу агәыԥ маҷ аусурала. Уаанӡа аделегациақәа аиҿкааратә усурақәа ирылацәажәон.

"Арҭ аилацәажәарақәа ртәы уҳәозар, ара "Женева" – еилацәажәаратә ҭыԥноуп ишахәаԥштәу. Аполитикатә процесс аганахь ала ҳара Шәачоуп ҳахьыҟоу. Аиԥыларақәеи аиҿцәажәарақәеи ахьымҩаԥысуазаалак, дара зегьы шәачатәи апроцесс ахь иаҵанакуеит", - иҳәеит Шьамтәыла аԥхьагыла.

Ахимиатә "жәыларақәа"

Башар Асад Шьамтәыла Дамасктәи ахимиатә бџьар ахы иархәоуп ҳәа "аинсцинировкақәа" хыҭҳәаауп ҳәа иҳәеит.

"Инарҭбаау аинсценировка мҩаԥган. Алахәылацәагьы даара ибзианы ррольқәа нарыгӡон… Ауаҩы дыԥсуазшәа ихы мҩаԥигоит, аҭыхрақәа аанҵәеит - дҿыцҳаҳараӡа дааҟалоит, акгьы имыхьуа иҿынеихоит. Ари аҩыза асахьа убар алшоит Youtube аҿы. Уа зегьы бзианы иубарҭоуп. Ишәҭахызар, ус шакәу шәҳарбар алшоит", - иҳәеит Асад ателеканал RT аҟны.

2013 шықәса нанҳәамзазы Дамаск амҵатәи Мрагыларатәи Гута аҟны агазтә жәылара ашьҭахь Шьамтәыла ахимиатә бџьар мап ацәкра Аконвенциа иалалеит.

Мрагылара атәылақәа изныкымкәа шьамтәылатәи амчрақәа ахара рыдырҵахьеит ахимиатә бџьар рхы иадырхәеит ҳәа. Дамаск акәзар, уи ус шакәым ҳәа аҳәара иаҟәыҵуам, иазгәанаҭоит Ахимиатә бџьар аҿагыларазы аиҿкаара ахылаԥшрала ахимиатә бџьар Шьамтәыла иалгоуп ҳәа.

Урыстәыла аҭахрақәа

Асад Урыстәыла аруаа Шьамтәылаҟа изынарышьҭуа атәгьы далацәажәеит.

Иара иажәақәа рыла, Урыстәыла аруаа Шьамтәылаҟа рынашьҭрала ахатәы уаажәлар ахьчоит, избанзар атерроризм аидеологиа иарбанзаалак ҳәаак амам ҳәа. Атерроризм адунеи зегьы амҽханакырц агәҭакуп иҳәеит Башар Асад.

"Иара Шьамтәылагьы аӡәы изы мацара ус баша иҽишьӡом. Ауаа еиҳарак аԥсра изазыхиоу ртәыла ахьчара, дара рыҟазаара азҵаара, уаҵәтәи рԥеиԥш ахьчаразоуп. Даҽа тәылак аҟынтәи иааз ауаҩы ҳәынҭқаррак ахада изы иҽишьуа дыҟаӡам. Путингьы ахаан уаҩԥсы мацарак изы ижәлар аԥсра абла иҭаирԥшуам. Урыстәыла аофициалтә хаҿқәа ишырҳәо ала, урҭ урыстәылатәи аинтересқәа роуп ирыхьчо. Уи усҵәҟьоуп ишыҟоу. Атерроризм аицҿагыларала иухьчар алшоит Шьамтәыла ажәлар реиԥш Урыстәыла ажәларгьы", - иҳәеит Асад.

Иара убас иара излазгәеиҭаз ала, Урыстәыла жәларбжьаратәи азин аԥҟарақәа ирықәныҟәоит, аглобалтә ҭышәынтәалара,  аинтересқәа ахьчоит.

"Аргәаҟратә" арҟәшақәа рызҵаара

Башар Асад ателеканал RT аинтервиу анеиҭоз иара убасгьы иҿаԥиҽит АИХ игәарарҵаз аинформациа – шьамтәылатәи аиҳабыраҿы "аргәаҟратә арҟәшақәа аԥҵоуп" ҳәа.

Уаанӡа АИХ ишырҳәаз ала, Германиа иаанкылан шьамтәылатәи аԥшыхәратә ҟәша аусзуҩцәа, шьамтәылатәи аҭынч уааԥсыра зыргәаҟуаз Анвар Раслани Еиад аль-Гариби. Иазгәаҭан арҭ ауаа ШьАР (Шьамтәылатәи арабтә республика) аԥшыхәратә усбарҭа хада иаусзуҩцәоуп ҳәа.

"Ҳара аргәаҟрақәа мҩаԥызго арҟәша аԥҵаны иҳамаӡам. Шьамтәыла уи аҩыза аполитика мҩаԥнагаӡом. Ауаа зургәаҟри? Исзеилкаауам. Аиҳаракгьы изургәаҟри? Аинформациа иаша ӡәыр иҭахызар иҭара ҳазыхиоуп" ҳәа иҳәеит Асад.

Шьамтәыла 2011 шықәса раахыс бџьаршьҭыхлатәи аимак мҩаԥысуеит. Уи аҭышәныртәалара активла иалахәуп Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, Иран. Дара аиныршәара хыдҵас иргеит. Абри аамҭа иалагӡаны Шьамтәыла ирылдыршеит атеррористцәа риааира, аполитикатә ҭышәынтәалара азааира, еилаԥыххау аинфраструктура аиҭашьақәыргылара. Иаԥҵан аконституциатә еилакы. Арахь иалалеит аоппозициаа рхаҭарнакцәагьы. Аилак аԥхьатәи аилатәара мҩаԥысит жьҭаара 30 рзы Женева.

Анефҭ азы аибашьра

Шьамтәыла аибашьра алагара афакторқәа ируакны Асад иԥхьаӡоит анефҭ азы аибашьра.

"Шьоукы ирҳәоит, Асад агазмҩангага Шьамтәыла иалгазарц иҳәеит, аха иара уи мап ацәикит Урыстәыла аҳаҭыр азы ҳәа. Ари ахаангьы аҭыԥ амамызт. Иҟаз, Иранынтәи Ираки Шьамтәылеи ирылганы Адгьылбжьаратә мшын ахь агазмҩангага аргылара апроект акәын. Ари мзызс иҟалар ауазма? Иҟаларгьы алшоит. Анефҭ иахҟьаны аибашьра иалагазар ҟалоит. Ари аибашьра алагара афакторқәа ируакны иуԥхьаӡар алшоит", - иҳәеит Асад.

Убри аан Шьамтәыла ахада иҳәеит ЕАА адунеи зегьы рабашьра иазыхиоуп ҳәа.

"Убри аан америкаа Британиа ду аума, Франциа аума, партниорцәас ирыԥхьаӡом. Америкаа "аҳәынҭқарра ду" ҳәа ҳзазҳәом, избанзар рдура ыӡхьеит", - ҳәа азгәеиҭеит иара.

Шьамтәыла ицо аибашьра Асад Ахԥатәи адунеизегьтәи еибашьра маҷ ауп ҳәа ахиҳәааит.

"Шьамтәылатәи аибашьра адунеизегьтәи аибашьра амодель маҷ ауп. Афакторқәа еиуеиԥшымзаргьы уи ус ауп" ҳәа иҳәеит иара.

Ердоган Шьамтәыла аганахьала ихымҩаԥгашьазы

Акурдтә партиа "Демократический союз" аиҿкаара Ҭырқәтәыла ахада Реджеп Таиип Ердоган Шьамтәыла далалартә еиԥш алшара ҟанаҵеит. Уи азакәаншьаҭа амоуп ҳәа аӡәгьы иҳәом. Ердоган иҟаиҵаз иарбанзаалак ҵаҵӷәык амам ҳәа азгәеиҭоит.

"Ердоган "Аишьцәа-аԥсылманцәа" (Урыстәыла ззин ыҟам аиҿкаара) ирыдҳәалоу ихатә хықәкқәа имоуп, иара убасгьы иара иҿаԥхьа ЕАА рмарионеткак иаҳасаб ала иқәгылоу адҵақәагьы. Арҭ дара-дара еидҳәалоуп. Убри аан апартиа "Демократический союз" аиҿкаара иара алшара бзиа инаҭеит Шьамтәыла алаларазы. Ердоган изакәанымкәа ихы шымҩаԥигогьы, аҿарԥа имоуп", - ҳәа иҳәоит Асад.

Асад иазгәеиҭеит Ердоган уаанӡагьы Шьамтәыла аҩадатәи ахәҭа алалара шигәҭакыз, ари "Демократически союз" араион иадҳәалоу "атеррористцәа" рҟынтәи ахақәиҭтәра игәы ишҭаз.

Ҭырқәтәыла ахада Таиип Ердоган жьҭаара 9 рзы аҳәамҭа ҟаиҵеит аоперациа "Источник мира" ишалаго азы. Аоперациа азырхоуп Ҭырқәтәыла ззин ыҟам Курдистан аусутә партиеи атеррористтә гәыԥ "Исламтәи аҳәынҭқарреи" рықәгара ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Иара убри амш аҽны аҭырқәа ари шьамтәылатәи аоппозициаа рыри ақалақь Телль-Абиад рымпыҵархалеит. Уи адагьы, Шьамтәыла аҭырқәа ари шьамтәылатәи аоппозициаа рыри Шьамтәыла аҩадахьы астратегиатә ҟазшьа змоу амҩаду М4 Алеппо-Хасеке ааныркылеит.

Иара убасгьы амҽышазы рнапахьы иааргеит ақалақь Рас ель-Аин.

Шьамтәылатәи амчрақәа изныкымкәа Ҭырқәтәыла имҩаԥнаго аоккупациатә политика иақәыӡбахьеит. Урыстәыла акәзар, Ҭырқәтәыла аимак иаԥырхагахаша аусқәа аҽрыцәхьанакыроуп ҳәа иашьоит.

Шәача абри апроблема аӡбаразы Владимир Путини Таиип Ердогани еиԥылеит.

14

Краснодартәи атәылаҿацә аҿы 92-ҩык COVID-19 рыдбалоуп

1
(ирҿыцуп 16:52 18.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Урыстәыла иахьаҵанакуа 1 091 186 акоронавирус хҭыс шьақәырӷәӷәоуп 85 регион рҿы. Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла 5905-ҩык ирыдбалан акоронавирус.

АҞӘА, цәыббра 18 – Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә аҿы иаҳхысыз уахыки-ҽнаки рыла 92-ҩык акоронавирус рыдырбалеит ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә ахадара.

"Краснодар 35-ҩык COVID-19 рыдбалан, Гориачи Клиуч – 7,  Шәача – 12, Крыловски араион – 6,  Новороссиск – 5, Абинск – 3,  Белоглинск – 3, Апшеронск, Крымск, Красноармеиск, Белореченск, Каневск араионқәа рҿы ҩыџьа-ҩыџьа,  Анапа, Кушьчевск,  Выселковск, Славианск, Калининском, Приморско-Ахтарск, Гулькевичск, Усть-Лабинск араионқәа рҿи Армавири – аӡәаӡәа чмазцәахеит ",  - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Цәыббра 18 азтәи адыррақәа рыла амедицинннатә усҳәарҭақәа рахь идҵаалахьеит COVID-19 агәаҭаразы 43062-ҩык. Аполиклиникақәа рҿи аҩни хылаԥшра рымоуп 4672-ҩык, 966-ҩык хәыҷқәоуп.

Алабораториақәа 965 909 ҭҵаара мҩаԥыргахьеит. Зынӡа 12 843 коронавирус хҭыс азгәаҭоуп.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

1
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Ҟәбан 93 коронавирустә хҭыс ҿыц аарԥшуп

7
(ирҿыцуп 11:52 17.09.2020)
Уахыки-ҽнаки рыла Урыстәыла иазгәаҭоу COVID-19 ахҭысқәа даҽа 5762 ацлеит. Зынӡа апандемиа иалагӡаны атәылаҿы иаарԥшуп 1 085 281 ачымазара ахҭысқәа.

АҞӘА, цәыббра 17 – Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә аҟны иаҳхысыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа 93 шьақәыргылоуп ҳәа аанацҳауеит атәылаҿацә ахадара.

Акоронавирус аарԥшын Ҟәбан амуниципалтә еиҿкаарақәа 18 рҿы.

"Краснодар ақалақь аҿы ачымаза рцәа ишалоу шьақәырӷәӷәахеит 41-ҩык. Гориачи Клиучи Крыловтәи араиони рҟны хәҩык-хәҩык ачымазцәа аарԥшуп. Кушьиовтәи, Кавказтәи, Апшеронтәи, Славиантәи, Каневтәи араионқәеи Новороссииск ақалақьи рҟны ԥшьҩык-ԥшьҩык. Павловтәи, Северсктәи, Калининтәи араионқәа рҟны акоронавирустә хҭысқәа хԥа-хԥа азгәаҭоуп. Анапа, Крымтәи, Белоречентәи араионқәа рҟны ҩба-ҩба. Выселковтәи,  Бриуховецктәи, Тҟәаԥстәи араионқәа рҟны аӡәаӡәа пациент ыҟоуп", - ҳәа азгәаҭоуп аацҳамҭаҿы

Апандемиа ҟалеижьҭеи Ҟәбан зынӡа иаарԥшуп 12 751 коронавирустә хҭысқәа, урҭ рахьтә 862 – ахәыҷқәа рҟны. 10 069-ҩык апациентцәа ргәы бзиахахьеит, аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла 52-ҩык рыҩныҟақәа иоурышьҭит. Рыԥсҭазаара иалҵит 231, иахьазы 37-ҩык рҭагылазаашьа хьанҭаны иҟоуп.

Акоронавирус иазку аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

7
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Ашьапылампыл азы ахәмарра, анапылампыл, самбо: Аԥсны амчыбжьтәи аспорттә афиша

2
Аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны иазнархиеит еиҳа аинтерес зҵоу аспорт хҭысқәа реиқәыԥхьаӡа цәыббра 21-27 рзы.

Иарбан еиндаҭларақәоу ареспубликаҿы иззыԥшу Sputnik Аԥсны аспорттә афишаҿ.

Бадраҟ Аҩӡба, Sputnik

Еизгоу акоманда ахәмарра

Иааиуа амчыбжь азы ашьапылампыл асыҩцәа ирзыԥшуп игәыҟаҵагоу ахҭыс – ашьапылампыл азы амилаҭтә команда Донецктәи жәлар рреспублика акоманда иацыхәмарраны иҟоуп аҟәатәи астадион "Динамо" аҿы цәыббра 25 асааҭ 17:00 рзы.

Аиҩызаратә еицыхәмарра 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы аиааира иазкуп. Аԥсни ДЖәРи ркомандақәа реицыхәмарра 2020 шықәсазы ираԥхьатәиуп. Уи адагьы акоманда азыҟаҵаҩ хадак иаҳасаб ала ари Беслан Гублиа раԥхьатәи ицәырҵроуп. Ахәмарра иалахәхом аҳәаанырцә ихәмаруа аԥсуа шьапылампыласыҩцәа.

Уаанӡа Аԥсни Донецки ркомандақәа Аҟәа хынтә аиԥылара мҩаԥыргахьан. Актәи ахәмарра мҩаԥган 2015 шықәса рзы. Ахәмарра хыркәшахеит Аԥсны аиааирала. Аҩбатәи ахәмарра мҩаԥысит 2017 шықәса рзы. Еиҭахарыла ихыркәшахеит. Ахԥатәи аиԥылара, 2019 шықәса рзы еилгеит ДЖәР аиааирала.

Иара убасгьы ари амчыбжь азы Дәрыԥшьи Ҷлоуи ркомандақәа цәыббра 27 рзы астадион "Учхоз" аҟны асааҭ 16:00 рзы имҩаԥысуеит.

Аҟәа – анапылампыли каратеи, самбо – Афон ҿыц

Еиҭа иналукааша спорттә хҭысхоит XIV Жәларбжьаратәи атурнир анапылампыл азы. Аицлабрақәа ирылахәхоит 2004-2005 шықәсқәа рзы ииз арԥарацәеи аҭыԥҳацәеи. Атурнир мҩаԥгахоит цәыббра 27 –жьҭаара 2 рзы.

Аспорттә мчыбжьы аҟны иалукаартә иҟоуп иара убасгьы IV карате-до Шотокан Казе Ха азы иаарту аицлабра. Уи Аҟәа ахақәиҭтәра иахьӡыншьалоуп. Аицлабрақәа мҩаԥысуеит цәыббра 24-25.

Цәыббра 27 - 29 рзы Афон ҿыц имҩаԥгахоит самбо азы "Аиааира ахраҿа", аибашьцәа-аинтернационалистцәа ирызку. Иалахәхоит 2004 - 2009 шықәсқәа рзы ииз аҷкәынцәеи 2006-2008 шықәсқәа рзы ииз аӡӷабцәеи.

Зых иақәиҭу ақәԥаразы атурнир

Цәыббра 26 - 27 рзы Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы спортшкол аҿы имҩаԥысуеит Аԥсны аспорт азҟаза Ҭенгиз Ԥандариа игәалашәара иазку зых иақәиҭу ақәԥаразы атурнир.

Аԥсны ахада ихьчаҩ Александр Анқәаб Ҭенгиз Ԥандариа дҭахеит жәабран 22 2012 шықәса рзы Анқәаб ишьразы аҽазышәараан.

Аԥсны аспорт азҟаза Ҭенгиз Ԥандариа Аацы ақыҭатәин. Ашкол аҿы аҵара аниҵоз инаркны зых иақәиҭу ақәԥара дазҿлымҳан. Гәдоуҭатәи аспортшкол аҿы еицырдыруа азыҟаҵаҩ Ӡука Бениа иҿы иҽазыҟаиҵон. Изныкымкәа Аԥсны дачемпионхахьан.

2