Путин аусԥҟа инапы аҵеиҩит аԥыза-министр ихаҭыԥуаа рхыԥхьаӡара иацҵазарц

4
Ажьырныҳәа 22, 2020 шықәсазтәи аусԥҟа инақәыршәаны Урыстәыла аԥыза-министр жәҩык ахаҭыԥуаа имоуп.

АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин аусԥҟа инапы аҵеиҩит аԥыза-министр ихаҭыԥуаа жәаҩык рҟынӡа рхыԥхьаӡара иацҵазарц ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Адокумент Кремль асаит аҿы икьыԥхьуп.

Ажьырныҳәа  22,  2020 шықәсазтәи аусԥҟа инақәыршәаны Урыстәыла аԥыза-министр жәҩык ахаҭыԥуаа имоуп.

"Ишьақәырӷәӷәазааит: Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ; Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, Мрагылара аҟны Урыстәылатәи Афедерациа ахада азинмчы змоу ихаҭарнак;  Урыстәылтәи Афедерациа аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, Урыстәылатәи Афедерациа аиҳабыра раппарат анапхгаҩы налаҵаны жәаҩык ахаҭыԥуаа имазааит", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусԥҟа амчра аиуеит анапы анаҵаҩха инаркны.

4

Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа адистанциатә ҵарахь ииаргеит

5
(ирҿыцуп 16:32 30.11.2020)
Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа рыстудентцәа адистанциатә ҵарахь риагаразы адҵа анапы аҵаҩны иҭыжьын абҵара 11 рзы.

АҞӘА, абҵара 30 — Sputnik. Акоронавирустә инфекциа алаҵәара инадҳәаланы Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа адистанциатә ҵарахь ииаргеит ҳәа Telegram-канал аҿы адырра ҟанаҵоит Урыстәыла аҵара аминистрра. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Адырраҭараҿы иарбоуп регионалтә ҵараиурҭақәакгьы адистанциатә ҵарахь ишиагоу.

Аминистрраҟны аус адырулеит аҵаратә процесс хра аманы аиҿкааразы абжьгарақәа.

Уаанӡа, Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа рыстудентцәа адистанциатә ҵарахь риагаразы адҵа анапы аҵаҩны иҭыжьын абҵара 11 рзы.

Арегионалтә ҵараиурҭақәагьы ирабжьган адистанциатә ҵарахь ииасразы.

Урыстәыла COVID-19 рыхьхьеит 2 295 65-ҩык. Рыԥсҭазаара иалҵит 39 895-ҩык, ргәы бзиахеит — 1 778 704-ҩык.

5

Ахәыҷы машәырны хнызқь шықәса зхыҵуаз иуникалу артефакт иԥшааит

3
(ирҿыцуп 15:28 30.11.2020)
Арԥшӡага ԥшь-ҿыгҳарак амоуп, дара зегь хаз-хазы ахьтәы еимхәыццырақәа рыла ишьақәгылоуп, ашәҭ асахьа амоуп.

АҞӘА, абҵара 30 — Sputnik. Жә-шықәса зхыҵуа Биниамин Милт Иерусалим, Храмоваиа гора ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ аҿы ахьтәы еимхәыцыра ибеит. Аимхәыццыра ақәра х-нызқьшықәса рҟынӡа ыҟоуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, Temple Mount Sifting Project асаит адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Арԥшӡага ԥшь-ҿыгҳарак амоуп, дара зегь хаз-хазы ахьтәы еимхәыццырақәа рыла ишьақәгылоуп, ашәҭ асахьа амоуп. Убри аан дара рҭагылазаашьа бзианы иҟоуп. Аԥшаах здырбаз археолог аԥхьаҵәҟьа ҳаамҭазтәи рыԥшӡагаз џьишьеит.

Нас еилкаахеит аимхәыццырақәа Актәи абааш аамҭа (Соломон ибааш, ҳера ҟалаанӡа 950 - 586 шш. — аред.) иатәуп ҳәа.

Аҵарауаа ирҳәеит асеиԥш иҟоу амаҭәарқәа шамахамзар ишуԥыхьамшәо.

3

Абзиараз, ҭагалан: быӷькаԥсан Аԥсны

0
(ирҿыцуп 23:10 30.11.2020)
Ҭагалан аҵыхәтәантәи амш азы Sputnik еиднакылеит ԥштәы рацәала еиларсу ҳаԥсабара аазырԥшуа афотосахьақәа.

Ҭагалан аӡәырҩы бзиа ирбо аамҭоуп. Аԥсны ҭагалан аԥсабара убла хнакуеит. Ақыҭарақәа рҟны анхаҩцәа рҽаҩра ҭаргалахьеит, уажәшьҭа аӡын рҽазыҟарҵоит. Ҽаҩраҭагалара аамҭазы амшқәа кьаҿхо иалагеит. Аҵлақәа рыбӷьқәа ҩеижьхоит. Аҳауаԥхарра +23°С, +25°С иҟоуп.

 

 

0
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ақыҭарақәа рҟны анхаҩцәа рҽаҩра ҭаргалахьеит, уажәшьҭа аӡын рҽазыҟарҵоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Анҵамҭақәа рышьҭахь лхәыҷра ахьылхылгаз абаҳчаҟны днаиааиуеит Sputnik акорреспондент Илана Амқәабԥҳа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акәыкәбаа ҟәшәара иаамҭоуп ҭагалан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсабара аԥшәқәа убла хнакуеит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ҽаҩраҭагалара аамҭазы амшқәа кьаҿхо иалагеит. Аҵлақәа рыбӷьқәа ҩеижьхоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ага, ашьха бӷьы иаҵәароуп,
  Бӷьы иаҵәароуп иахьабалак.
  Аҳауа зҩыда гәыҟаҵагоуп,
  Амра сыцуп сахьцалак. Сергеи Агындиа.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  быӷькаԥсан Аԥсны

 • © Sputnik / Леон Адлейба

  Ԥштәы рацәала иҩычоуп ҳаԥсабара.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Абыӷьқәа "ирылху" ауарҳалқәа ана-ара абаҳчақәа рҟны иуԥылоит.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Макьана аԥхынреиԥш ишыԥхарроугьы, амшынҭалара аамҭа макьана ишхыркәшамгьы.

 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Аҳауаԥхарра +23°С, +25°С иҟоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жьҭаарамзазы ахьагьы ҟалоит.

 • © Sputnik / Акоп Кущян

  Ашьхарахь асы леихьеит.