Ҭырқәтәыла америкатәи аӷбақәа Амшын еиқәахь рынашьҭра иаҿагыло акциақәа мҩаԥыргеит

4
(ирҿыцуп 13:56 15.04.2021)
Ҭырқәтәыла аҿартә еиҿкаарақәа америкатәи аибашьыга ӷбақәа Амшын еиқәахь рынашьҭра иаҿагыло акциақәа мҩаԥыргеит.

АҞӘА, мшаԥы 15 - Sputnik. Ҭырқәтәыла аҿартә еиҿкаарақәа аҿагылара ҟарҵеит америкатәи аибашьыга ӷбақәа Амшын еиқәахь рынашьҭра алмыршаразы ҳәа аҩуеит Sputnik Ҭырқәтәыла.

Ҭырқәтәылатәи астудентцәа, иарымоу аҿартә еиҿкаарақәа рлахәылацәа Сҭампыл ақалақь аҿы аҿагыларатә акциа еиҿыркааит ЕАА Амшын еиқәахь аибашьыга ӷбақәа ҩба ахьдәықәнаҵаз азы. Аӷбақәа Амшын еиқәахь аӡыбжьысырҭақәа Босфори Дарданеллқәеи рыла инеироуп. Бешьикташь араион Долмабаҳче аҳҭынра аҿаԥхьа еизеит жәаҩыла аҿар ЕАА ахымҩаԥгашьа "империалисттә агрессиоуп" ҳәа ахҳәаауа.

"Ҳара арахь ҳааит ҳтәыла аҿар америкатәи аимпериализм аҿагылараҿы ҳшеидгыло аарԥшразы, ЕАА агрессиа аҿаԥхьа ахыларҟәрагьы ҳгәы иҭам", - ҳәа лҳәеит акциа алахәыла, астудентка Гиокче Иылмаз амаҵзура азҵаара аҭакс.

Лара лҳәамҭаҿы иазгәалҭеит "украинатәи амчрақәа Америкеи Евроеидгылеи рықәыӷәӷәарала Урыстәылеи Донбасси рганахь агрессиатә политика мҩаԥыргоит", "ЕАА ахымҩаԥгашьа арегион аҭагылазаашьа ҵнашәаауеит, избанзар аҭынчреи ахақәиҭреи ирҿагылоит", - ҳәа.

"ЕАА аҽа тәылак ахь арыцҳареи, аибашьреи, аӷарреи рыда аҽак нанагом. Америка – аҭынчреи ахақәиҭреи ираӷоуп. Миллионҩыла ауаа ҭахеит Ирак, Шьамтәыла, Афганистан, Иемен, Иугославиа Америка ахымҩаԥгашьа иахҟьаны. Америкатәи аимпериализм иаҿагыланы иқәԥалатәуп. Адунеи ауааԥсыра зегьы ишырбо аибашьрақәа хнартуеит. Ари ҟалашьа амам ҳәа ахҳәаатәуп", - ҳәа аҳәоит акциа алахәылацәа реицҳәамҭа.

Акциа алахәылацәа алозунгқәеи аплакатқәеи "Америка, Амшын еиқәа уҭыҵ!", "Шәиԥхьыӡ ақәзааит америкатәи аимпериализм!" ҳәа рынҵаны иркын.

4

Путин ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аусԥҟа дақәшаҳаҭхеит

0
Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра анапы ианҵоуп Урыстәылатәи Афедерациа ахьӡала аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра дақәшаҳаҭхеит, абри азы аусԥҟа кьыԥхьуп азинтә информациа аофициалтә интернет-портал аҿы.

"Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра афедералтә анагӡаратә мчрақәа рақәшаҳаҭрала ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩраз иҟанаҵаз ажәадгала адкылазааит. Аахыҵ Уаԥстәыла уаанӡа аус зыднауылахьаз аиқәшаҳаҭра апроект адгылара ҟаҵо, Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра аԥсахрақәа ралагаларазы азин аҭазааит", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Аиқәшаҳаҭра актәи ахәҭаҷ ала "Аганқәа руак атәылауаа ирымоу атәылауаҩра мап ацәымккәа егьи Аган атәылауаҩра аархәар рылшоит".

Аиқәшаҳаҭра ахәбатәи ахәҭаҷ ала ҩ-тәылауаҩрак змоу ахаҿқәа аррамаҵзура иахысуеит иахьынхо аҭыԥ аҿы. Уи адагьы ганк аҿы аррамаҵзура иахысыз, егьи аган аҿы арранаԥхьара даҵанакуам.

Аԥсни Урыстәылеи ҩ-тәылауаҩрак аиуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит 2002 шықәсазы. 2008 шықәсазы, Урыстәыла Аԥсны аназханаҵа ашьҭахь ари аус аанкылан.

0

WhatsApp афункциа ҿыц аусура иалагоит

5
(ирҿыцуп 10:10 05.08.2021)
Аопциа ҿыц асмартфонқәа рҿы ахархәара алшо иҟалоит WhatsApp амессенџьер шааиҭарыцхалак.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. WhatsApp зҽызҵәахуа афотоқәеи авидеоқәеи рынашьҭра афункциа аартхоит ҳәа рҳәеит аилахәыра ахаҭарнакцәа.

Ахархәаҩцәа рфотосахьақәеи авидеоқәеи рышьҭлар алшоит аопциа "Знык ахәаԥшра" ацхыраарала. Афотосахьақәеи авидеоқәеи знык урыхәаԥшуеит нас ианыҵуеит.

Ари аҩыза афункциа аус ауеит Instagram аҿы: изауа акнопка дақәыӷәӷәоит, асахьа ма авидео ибоит, уи анаҩс урҭ ықәҵуеит.

WhatsApp аҿы ирҳәом ари ишаанамго изауыз скринрекордер ала аҭаҩра илшом ҳәа.

5