Аԥснытәи аномерқәа змоу автомашьынақәа рыԥшәмацәа Бишкек амитинг еиҭаҟарҵеит

10
Кырӷызсҭан ареидқәа мҩаԥыргоит закәаншьаҭада атәылахь иалагаланы ахархәара зырҭо амашьынақәа раарԥшразы. Урҭ нас ахараԥсатә ргыларҭаҿы идыргылоит.

АҞӘА, мшаԥы 19 - Sputnik. Аԥснытәи аномерқәа змоу автомашьынақәа рыԥшәмацәа амитинг еиҭеиҿыркааит Бишкек ацентр аҿы. Дара адҵа ҟарҵоит Кырӷызсҭан ахада Садыр Жапаров дрыҿцәажәарц ҳәа аанацҳауеит Sputnik Кырӷызсҭан.

Хәажәкырамзазы Кырӷызсҭан аҳазалхратә маҵзура аԥснытәи аномерқәа змоу амашьынақәа ааныркылон ареидқәа раан, арҭ амашьынақәа уахь инаган ЕАЕС аҵакыраҿы атранспорттә хархәагақәа рыла аамҭала аныҟәараз аԥҟара еилаганы, аекономикатә еидгыла аҳазалхратә закәанԥҵара иқәымныҟәакәа ҳәа. Амашьынақәа ахараԥсатә ҭыԥ аҿы идыргылон.

Арҭ амашьынақәа зтәыз ауааԥсыра атәыла ахада Садыр Жапаров иахь ааԥхьара ҟарҵеит Кырӷызсҭан иаларгалахьоу амашьынақәа азакәаншьаҭа рыҭатәуп ҳәа.

Дара ирҳәеит азакәан шырзымдыруаз, иаазхәаз рыбжьара ишыҟоу амашьынақәа кредитла иаазхәаз, атаксиныҟәцаҩцәа рыҳасабала зҭаацәа акрырҿазҵо.

Кырӷызсҭан ареидқәа мҩаԥыргоит закәаншьаҭада атәылахь иалагаланы ахархәара зырҭо амашьынақәа раарԥшразы. Урҭ нас ахараԥсатә ргыларҭаҿы идыргылоит.

Евразиатәи аекономикатә хеидкыла аҳәаақәа ирхыганы ахԥатәи атәылақәа рҟынтәи автомашьына аҭагалараан адеклорациа харҭәаатәуп. Аԥснытәи амашьынақәа ари аҳәаа рахыгараан еилагоуп Евразиатәи аекономикатә хеидкыла аҳазалхратә закәанеидкыла ахәҭаҷқәа 264, 275. Абри азгәарҭоит Кырӷызсҭан аҳазалхратә еилакы аҿы. Убри аан аҳәаанырцәуаҩ ЕАЕС аҵакырахь амашьына алеигалозар, аҭира ма ахԥатәи ахаҿы иҭара азин имам.

Аԥснытәи амашьынақәа документла хымш-ԥшьымш ҳәа атәыла иаларгалон. Нас гәраргагала Кырӷызсҭан ауааԥсыра ираадырхәон.

10

Еиду Америкатәи аштатқәа Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рҟынтәи Урыстәыла ықәаҳцароуп ҳәа рҳәеит

5
(ирҿыцуп 10:53 15.05.2021)
Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рхьыԥшымра азханаҵеит нанҳәа 26 2008 шықәса рзы. Қырҭтәыла урҭ азханаҵарц агәы иҭаӡам.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Вашингтон Урыстәыла аҿаԥхьа аҿагылара аанарԥшыроуп Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рҿы иахьыҟоу азы ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит Еиду Америкатәи аштатқәа рхада уаанӡатәи иабжьгаҩ Џьон Болтон. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Қырҭтәыла Урыстәыла ықәнацароуп Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рҟынтәи", - ҳәа иҩит иара National Review аҿы иикьыԥхьыз астатиаҿы.

Аполитик иажәақәа рыла, Асовет Еидгылеи Варшаватәи аиқәшаҳаҭра аиҿкаареи рхыбгалара ашьҭахь НАТО атәыла ҿыцқәа рыла ахарҭәаара макьана ихыдмыркәшаӡацт: Мрагыларатәи Европеи Кавкази ирыҵанакуа ҩ-тәылак рызҵаара ӡбамкәа иҟоуп, дара иахьа уажәраанӡа Урыстәылеи алианс аҳәаа ҿыцқәеи ирыбжьаханы иҟоуп.

Уаанӡатәи абжьгаҩ игәаанагарала, НАТО анырра урҭ адгьылқәа рахьгьы инагатәуп.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ари азонаҟынтәи Қырҭтәылеи Украинеи Америказы иреиҳау астратегиатә ҵакы шрымоу.

Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рсуверенитет Урыстәыла иазханаҵеит нанҳәа 26 2008 шықәсазы. Москва изныкымкәа аҳәамҭа ҟанаҵахьеит Қырҭтәыла уаанӡатәи автономиақәа разхаҵара иахьатәи ҳаамҭазтәи аҭагылазаашьақәа ишрықәшәо, уи аиҭахәаԥшра ргәы ишҭам. Қарҭ арҭ аҩреспубликак рсуверенитет азханаҵарц агәы иҭаӡам.

Урыстәыла иазгәанаҭоит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иара аҳәаақәа рҿы НАТО атәылақәа рырратә мчра иаҳа-иаҳа арӷәӷәара ишаҿу, мҽхакыҭбаала аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥырго, аурыс ари дареи реибашьра амодельқәа шышьақәдыргыло.

Уаанӡа Урыстәыла атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу аҳәамҭа ҟаиҵахьан НАТО Европа иаанарԥшуа ахымҩаԥгашьа аибашьратә шәарҭара шдырцыхцыхуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Мзымҭа аӡиас аҟны атуристка дҭахеит

11
(ирҿыцуп 10:36 14.05.2021)
38 шықәса зхыҵуа ахаҵа ахара идырҵоит ауаҩы иҭахара зыхҟьаз аԥсҭазаара ашәарҭадара ма ахархәаҩ игәабзиара рҭахрақәа ирықәымшәо амаҵзурақәа наигӡон ҳәа.

АҞӘА, лаҵара 14 - Sputnik. Ашьаус хацыркуп Шәача, Адлертәи араион, Есто-Садок аҿы аӡиас Мзымҭа аҟны атуристка лҭахара аганахьала. Абри атәы аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы Урыстәыла ашьаустә еилакы аусҭҵааратә усбарҭа асаит аҿы.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, 2021 шықәса лаҵара 7 рзы хҩык атуристцәеи ахатәнаплакҩи аилаӡара рыбжьарҵеит аӡы ахыларазы. Ахара здырҵо анаплакҩы арафтинг далахәын инструкторк иаҳасабала.

Аӡы ахылараан ашхәа-рафт ахаҳәқәа ирынҟьаны иааҳәит. 24 шықәса зхыҵуаз атуристка аӡы дышьҭнахит. Дзалымҵыкәа дҭахеит. Егьырҭ ҩыџьа аахақәа роуит.

Аусҭҵааҩцәеи аусҭҵааҩ-криминалистцәеи имҩаԥыргоит аҭагылазаашьа шыҟаз ашьақәыргылараз аилкаарақәа. Иразҵаауеит ашаҳаҭцәа.

11

COVID-19 злаз даҽа пациенткак лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

15
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15006-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14025-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 226-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 176-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 22-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лаҵара 14 рзы лыԥсҭазаара далҵит 1939 шықәса рзы ииз акоронавирус злаз апациентка.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 41-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 28-ҩык, ибжьаратәуп - 12-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 31-ҩык апациентцәа, рҭагылазаашьа бааԥсуп хәҩык. Очамчыра ирхәышәтәуеит 16-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 17-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ԥшьҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

15
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау