Урыстәылатәи атуристцәа Ҭырқәтәылаҟа зыхәԥса лаҟәыз атурқәа зегь аархәеит

7
(ирҿыцуп 20:38 22.06.2021)
Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара аҳаиртә еимадара еиҭахацыркхеит рашәара 22 азы.

АҞӘА, рашәара 22 - Sputnik. Урыстәылатәи атуристцәа Ҭырқәтәылаҟа зыхәԥса лаҟәыз атурқәа зегь аархәеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Ари аҩыза аҭагылазаашьа анырра анаҭоит абжьаратә хәыԥса ҳәа рҳәоит аекспертцәа.

"Атурқәа рыхәԥса иацымлеит, раԥхьа иргыланы зыхә ҳаракым роуп иаархәо. Усеиԥштәи атурқәа зегь шырҭилак иреиҵаӡоу ахәԥсақәа ҳаракхоит", - рҳәеит атуроператор "Интурист" апресс-маҵзураҿы.

Амаҵзура Level.Travel ахаҭарнак иажәақәа рыла аԥхьатәи амшқәа рзы Ҭырқәтәылаҟа атур иреиҵаӡоу ахәԥса 10 000 мааҭ ишьҭыҵит.

"Ахәашаҽны мчыбжьыктәи атур наҟ-ааҟтәи амҩа алаҵаны х-еҵәак змоу аотель аҿы 27 000 мааҭ ҳәа иааухәар ауазар, ԥшь-еҵәак змоу аотель аҿы анхара 33 000 мааҭ иаԥсазар, хә-еҵәак змоу аотель аҿы аԥсшьара 42 000 мааҭ иаԥсазар иахьазы урҭ ахәқәа абасала иҟоуп: 37 000; 43 000; 55 000 мааҭ ҳәа", - рҳәеит амаҵзураҿы.

Атуроператор Tez Tour иазгәеиҭеит амчыбжь аҩныҵҟа атурқәа бжьаратәла 15% рыхәԥса шеиҳахаз. Tez Tour ахаҭарнак игәаанагарала ахәԥсақәа анырра рырҭеит ԥхынгәы анҵәамҭазы имҩаԥгахо Курбан-баирам аныҳәа.

Иара иазгәеиҭеит рашәарамза нҵәаанӡа бжьаха-бжьымштәи атурқәа ҩыџьа рзы 49,9 мааҭ ҳәа раахәара шалшо (4-еҵәактәи аотель), ма 61, 9 мааҭ (5-еҵәактәи аотель).

7

Акаҳуа ахә халар ҟалоит

6
(ирҿыцуп 11:42 28.07.2021)
Аԥсуа ҩнаҭақәа рҿы асасцәа шамахамзар акаҳуа рыдыргалоит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. Нанҳәамзазы акаҳуа ахә 10-12 процент ишьҭыҵыр ҟалоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, "Коммерсант" адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны. Ари ажәабжь аҭыжьымҭа иазеиҭарҳәеит ахәаахәҭратә еилахәыра "Верный" аҟны.

Агазеҭ иазгәанаҭоит аалыҵ ахә ишацло азы адырра мзыз хаданы иазыҟоу Бразилиа сынтәа акаҳуа ахьымӷьацаз ауп. Иара убасгьы алогистика ахәԥсагь халеит.

Адәқьанқәа рҳа "Лента" "Коммерсант" аинформациа азышьақәдырӷәӷәеит, убри аан ирҳәеит ари азҵаара аҽа ӡбракгьы аиур шалшо.

6

COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалоуп Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы

6
(ирҿыцуп 09:47 28.07.2021)
Ареспубликаҿ активла ахәаахәҭратә центрқәа, агәмырҿыӷьратә цкнтрқәа, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалахоит Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости ареспублика Роспотребнадзор анапхгара адыррақәа рыла.

Ахылаԥшратә усбарҭа ақәҵараҿ иазгәаҭоуп активла ахәаахәҭратәи агәмырҿыӷьратәи рцентрқәеи, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит ҳәа. Ичмазаҩхо рсоциалтә статус ала урҭ рҟынтә аус зуа 72%, атәанчаҩцәа - 45%, ахәыҷқәа - 27% чмазцәоуп.

"Абри инадҳәаланы Чечнтәыла Роспотребназор аӡбра аднакылеит 18 шықәса еиҳабу рзы хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалазарц. Арахь иаҵанакуеит: аҳәынҭмаҵзуҩцәа, ахәаахәҭреи амаҵзурақәеи, АИХқәа, азеиԥшкрыфарачара, афатәааглыхра, аҵарадырра, атуризм русзуҩцәа", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусбарҭа астатистика ала ареспубликаҿ уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус иахҟьаны иԥсит жәаҩык, апандемиа аамҭала – 293-ҩык. Зынӡа  15 469-ҩык COVID-19 рыдбалоуп.

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Аԥсны акоронавирус зланы зыԥсҭазаара иалҵыз 300-ҩык рҟынӡа инаӡеит

10
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 21579-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 17307-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 300-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 517-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 162-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 69 шықәса зхыҵуаз апациент.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 171-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 46-ҩык, ибжьаратәуп - 56-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 43-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 25-ҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 47-ҩык, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

10
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау