Урыстәылантәи Ҭырқәтәылаҟа ицо аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара азы азԥхьагәаҭа ҟарҵеит

8
(ирҿыцуп 12:04 23.06.2021)
Рашәара 22 инаркны Ҭырқәтәылаҟа аҳаирпланқәа ахьынтәԥыруа жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәазақәа рсиа иаҵанакит 32 қалақь.

АҞӘА, рашәара 23- Sputnik. Рашәара 22 инаркны цәыббра анҵәамҭанӡа Урыстәылантәи Ҭырқәтәылаҟа ицо аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара наӡар алшоит х-миллионҩык рҟынӡа, абри азы алкаақәа ҟанаҵеит Урыстәыла атуроператорцәа рассоциациа (АТОР) аналитикатә ҟәша.

Ари аҩыза аҭагылазаашьа алшоит уажәтәи аҿаҵаратә динамикеи ахәԥсақәеи аанхар, иара убасгьы аҿкчымазара аламырҵәаразы иалагалоу аԥкырақәа ирыцрымҵар.

Аԥсшьара аамҭа жьҭаарамзанӡа инаӡар ҟалоит аҳауатә ҭагылазаашьа маншәалахар.

2021 шықәсазтәи аԥсшьара аамҭа аан урыстәылатәи атуристцәа еиҳа еиҳахоит 2020 шықәса аасҭа, аха 2019 шықәсатәи арекорд изахысуам ҳәа азыԥхьагәаҭоуп. Аԥырраз аԥкырақәа анаԥырх ашьҭахь актәи амш азы ирзыԥшуп 44 реис рыла 12,2 нызқьҩык атуристцәа Урыстәылантәи Анталиаҟа рнеира.

Росавиациа рашәара 21 азы адырра ҟанаҵеит Ҭырқәтәылаҟа аҳаирпланқәа ахьынтәԥыруа жәларбжьаратәи аҳаиртә баӷәазақәа рсиа аганахь ала. Зынӡа асиа иаҵанакит 32 қалақь.

Урыстәылатәи атуристцәа Ҭырқәтәыла иалалар ҟалоит алаҵа рзыҟаҵазар, ма ПЦР-тест рымазаара шаҭахым азы аршаҳаҭга рымазар.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

8

Акаҳуа ахә халар ҟалоит

6
(ирҿыцуп 11:42 28.07.2021)
Аԥсуа ҩнаҭақәа рҿы асасцәа шамахамзар акаҳуа рыдыргалоит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. Нанҳәамзазы акаҳуа ахә 10-12 процент ишьҭыҵыр ҟалоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, "Коммерсант" адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны. Ари ажәабжь аҭыжьымҭа иазеиҭарҳәеит ахәаахәҭратә еилахәыра "Верный" аҟны.

Агазеҭ иазгәанаҭоит аалыҵ ахә ишацло азы адырра мзыз хаданы иазыҟоу Бразилиа сынтәа акаҳуа ахьымӷьацаз ауп. Иара убасгьы алогистика ахәԥсагь халеит.

Адәқьанқәа рҳа "Лента" "Коммерсант" аинформациа азышьақәдырӷәӷәеит, убри аан ирҳәеит ари азҵаара аҽа ӡбракгьы аиур шалшо.

6

COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалоуп Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы

6
(ирҿыцуп 09:47 28.07.2021)
Ареспубликаҿ активла ахәаахәҭратә центрқәа, агәмырҿыӷьратә цкнтрқәа, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалахоит Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости ареспублика Роспотребнадзор анапхгара адыррақәа рыла.

Ахылаԥшратә усбарҭа ақәҵараҿ иазгәаҭоуп активла ахәаахәҭратәи агәмырҿыӷьратәи рцентрқәеи, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит ҳәа. Ичмазаҩхо рсоциалтә статус ала урҭ рҟынтә аус зуа 72%, атәанчаҩцәа - 45%, ахәыҷқәа - 27% чмазцәоуп.

"Абри инадҳәаланы Чечнтәыла Роспотребназор аӡбра аднакылеит 18 шықәса еиҳабу рзы хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалазарц. Арахь иаҵанакуеит: аҳәынҭмаҵзуҩцәа, ахәаахәҭреи амаҵзурақәеи, АИХқәа, азеиԥшкрыфарачара, афатәааглыхра, аҵарадырра, атуризм русзуҩцәа", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусбарҭа астатистика ала ареспубликаҿ уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус иахҟьаны иԥсит жәаҩык, апандемиа аамҭала – 293-ҩык. Зынӡа  15 469-ҩык COVID-19 рыдбалоуп.

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Аԥсны акоронавирус зланы зыԥсҭазаара иалҵыз 300-ҩык рҟынӡа инаӡеит

10
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 21579-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 17307-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 300-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 517-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 162-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 69 шықәса зхыҵуаз апациент.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 171-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 46-ҩык, ибжьаратәуп - 56-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 43-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 25-ҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 47-ҩык, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

10
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау