ААЕ аҟны еиҭарҳәеит, иарбан ҩаӡароу ацәеижьҿагылараан COVID-19 аҟынтәи алаҵа аҟаҵара анауа

14
Алаҵа шыҟарҵогьы, ААЕ аспециалистцәа ишьақәдырӷәӷәоит асабрадақәеи анапхаҵақәеи рныҟәгара, иара убас ауаа рыбжьаӡара ақәныҟәара.

АҞӘА, рашәара 26 - Sputnik. Аҽкчымазаразы алаҵаҟаҵара ауеит, ацәеижьҿагылара иарбан ҩаӡаразаалак ҳәа, азгәалҭеит Урыстәыла иҟоу Агәабзиарахьчаразы адунеизегьтәи аиҿкаара ахаҭарнак Мелита Вуинович.

"Ацәеижьҿагылара шшәымоу алаҵа ҟашәҵит ҳәа ԥырхага шәоуӡом", -лҳәеит лара ТАСС аинтервиу аҭуа.

Иара убас, Вуинович иазгәалҭеит, ауаҩы ицәа иалоу ацәеижьҿагылақәа ишаадмырԥшуа акоронавирус иаҿагыло аиммунитет ашьҭыхра. Инхарҭәааны ацәеижьҿагылақәа рыҭҵааразы алабораториа иадҵаалатәуп. Лара лгәаанагара ала алаҵа уахьчоит.

Агәабзиарахьчаразы адунеизегьтәи аиҿкаара ахаҭарнак илҳәеит апандемиа сынтәа аанкылара шалыршахо,  Урыстәыла ауааԥсыра зегьы иақәнагоу аԥҟарақәа зегьы ирықәнаҟәыр.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

14
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Акаҳуа ахә халар ҟалоит

6
(ирҿыцуп 11:42 28.07.2021)
Аԥсуа ҩнаҭақәа рҿы асасцәа шамахамзар акаҳуа рыдыргалоит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. Нанҳәамзазы акаҳуа ахә 10-12 процент ишьҭыҵыр ҟалоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, "Коммерсант" адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны. Ари ажәабжь аҭыжьымҭа иазеиҭарҳәеит ахәаахәҭратә еилахәыра "Верный" аҟны.

Агазеҭ иазгәанаҭоит аалыҵ ахә ишацло азы адырра мзыз хаданы иазыҟоу Бразилиа сынтәа акаҳуа ахьымӷьацаз ауп. Иара убасгьы алогистика ахәԥсагь халеит.

Адәқьанқәа рҳа "Лента" "Коммерсант" аинформациа азышьақәдырӷәӷәеит, убри аан ирҳәеит ари азҵаара аҽа ӡбракгьы аиур шалшо.

6

COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалоуп Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы

6
(ирҿыцуп 09:47 28.07.2021)
Ареспубликаҿ активла ахәаахәҭратә центрқәа, агәмырҿыӷьратә цкнтрқәа, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалахоит Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости ареспублика Роспотребнадзор анапхгара адыррақәа рыла.

Ахылаԥшратә усбарҭа ақәҵараҿ иазгәаҭоуп активла ахәаахәҭратәи агәмырҿыӷьратәи рцентрқәеи, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит ҳәа. Ичмазаҩхо рсоциалтә статус ала урҭ рҟынтә аус зуа 72%, атәанчаҩцәа - 45%, ахәыҷқәа - 27% чмазцәоуп.

"Абри инадҳәаланы Чечнтәыла Роспотребназор аӡбра аднакылеит 18 шықәса еиҳабу рзы хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалазарц. Арахь иаҵанакуеит: аҳәынҭмаҵзуҩцәа, ахәаахәҭреи амаҵзурақәеи, АИХқәа, азеиԥшкрыфарачара, афатәааглыхра, аҵарадырра, атуризм русзуҩцәа", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусбарҭа астатистика ала ареспубликаҿ уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус иахҟьаны иԥсит жәаҩык, апандемиа аамҭала – 293-ҩык. Зынӡа  15 469-ҩык COVID-19 рыдбалоуп.

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Аԥсны акоронавирус зланы зыԥсҭазаара иалҵыз 300-ҩык рҟынӡа инаӡеит

10
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 21579-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 17307-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 300-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 517-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 162-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 69 шықәса зхыҵуаз апациент.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 171-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 46-ҩык, ибжьаратәуп - 56-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 43-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 25-ҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 47-ҩык, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

10
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)