Еилкаахеит, ВИЧ-аҿкы зыхьуа алаҵа "Спутник V" рзыҟаҵара ахьынӡауа

16
(ирҿыцуп 14:03 06.07.2021)
"Гам-КОВИД-Вак", ишдыру еиԥш ари "Спутник V" ҳәа ахьӡ зауз - раԥхьаӡа адунеи аҟны ашәҟәы иҭагалоу COVID-19 аҟынтәи лаҵоуп.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik. ВИЧ-ачымазараҿкы зцәа иалоу рҭагылазаашьа ҭышәантәалазар алаҵа "Спутник V" ҟарҵар ҟалоит, убри аан ари агәыԥ иаҵанакуа шҭырымҵаац, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости, Гамалеи ихьӡ зху аепидемиологиеи амикробиологиеи Рцентр адиректор Александр Гинцбург иажәақәа шьаҭас иганы.

Агазет РБК ишаныз ала, ВИЧ-аҿкы змоу урыстәылауаа алаҵаҟаҵаразы мап рцәыркуан.

"Ҷыдала аҭҵаарақәа ҳара имҩаԥаҳамгаӡеит, аха ВИЧ-ачымазараҿкы зцәа иалоу рҭагылазаашьа ҭышәантәалазар алаҵа рзыҟаҵатәуп",- иҳәеит Гинцбург.

Иара убасгьы иара иазгәеиҭеит, зчымазара ӷәӷәоу ицәеижьҿагылақәа шьҭыхны алаҵа ҟаиҵар шилшо.

 

16
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Акаҳуа ахә халар ҟалоит

6
(ирҿыцуп 11:42 28.07.2021)
Аԥсуа ҩнаҭақәа рҿы асасцәа шамахамзар акаҳуа рыдыргалоит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. Нанҳәамзазы акаҳуа ахә 10-12 процент ишьҭыҵыр ҟалоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, "Коммерсант" адыррақәа шьаҭас иҟаҵаны. Ари ажәабжь аҭыжьымҭа иазеиҭарҳәеит ахәаахәҭратә еилахәыра "Верный" аҟны.

Агазеҭ иазгәанаҭоит аалыҵ ахә ишацло азы адырра мзыз хаданы иазыҟоу Бразилиа сынтәа акаҳуа ахьымӷьацаз ауп. Иара убасгьы алогистика ахәԥсагь халеит.

Адәқьанқәа рҳа "Лента" "Коммерсант" аинформациа азышьақәдырӷәӷәеит, убри аан ирҳәеит ари азҵаара аҽа ӡбракгьы аиур шалшо.

6

COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалоуп Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы

6
(ирҿыцуп 09:47 28.07.2021)
Ареспубликаҿ активла ахәаахәҭратә центрқәа, агәмырҿыӷьратә цкнтрқәа, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. COVID-19 аҟынтәи хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалахоит Чечнтәыла атәылауаа рыхәҭак рзы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости ареспублика Роспотребнадзор анапхгара адыррақәа рыла.

Ахылаԥшратә усбарҭа ақәҵараҿ иазгәаҭоуп активла ахәаахәҭратәи агәмырҿыӷьратәи рцентрқәеи, аспорттә уснагӡатәқәа, апаркқәа уҳәа ирҭаауа рыгәҭа ачымазара зыхьуа рацәаҩхеит ҳәа. Ичмазаҩхо рсоциалтә статус ала урҭ рҟынтә аус зуа 72%, атәанчаҩцәа - 45%, ахәыҷқәа - 27% чмазцәоуп.

"Абри инадҳәаланы Чечнтәыла Роспотребназор аӡбра аднакылеит 18 шықәса еиҳабу рзы хымԥадатәи алаҵаҟаҵара алагалазарц. Арахь иаҵанакуеит: аҳәынҭмаҵзуҩцәа, ахәаахәҭреи амаҵзурақәеи, АИХқәа, азеиԥшкрыфарачара, афатәааглыхра, аҵарадырра, атуризм русзуҩцәа", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусбарҭа астатистика ала ареспубликаҿ уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус иахҟьаны иԥсит жәаҩык, апандемиа аамҭала – 293-ҩык. Зынӡа  15 469-ҩык COVID-19 рыдбалоуп.

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Аԥсны акоронавирус зланы зыԥсҭазаара иалҵыз 300-ҩык рҟынӡа инаӡеит

10
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 21579-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 17307-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 300-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 517-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 162-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит 69 шықәса зхыҵуаз апациент.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 171-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 46-ҩык, ибжьаратәуп - 56-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 43-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 25-ҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 47-ҩык, урҭ рахьтә 15-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

10
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)