Ҭырқәтәыла ахада иабжьгаҩ С-400 аганахь ала Урыстәылеи дареи русеицура ахәшьара аиҭеит

11
(ирҿыцуп 12:18 29.07.2021)
Урыстәылатәи азенит-ракетатә системақәа С-400 амаҭәахәқәа Ҭырқәтәылаҟа рнагара иалагеит 2019 шықәсазтәи реиқәшаҳаҭра инақәыршәаны.

АҞӘА, ԥхынгәы 29 - Sputnik. Урыстәыла арра-техникатә ус ацура, С-400-гьы абрахь иналаҵаны Ҭырқәтәылазы феида рзалоуп, убри азы аԥхьаҟагьы иацҵахоит ҳәа  РИА Новости иазеиҭеиҳәеит Ердоган иабжьгаҩ хада Миуджахит Киучиукиылмаз.

"С-400 аганахь ала ҳара ҳпозициа акыр иаартуп. Ауаажәларра абри азы ираҳҳәо иашоуп.  Ари атемала ҳазлацәажәо зегьы амч шрымоу иаанхоит. Урыстәылеи ҳареи ҳарра-техникатә усеицура  ҳҭахрақәа ирықәшәоит, ԥхьаҟагьы уи иацаҳҵоит", - иҳәеит Киучиукиылмаз.

С-400 Ҭырқәтәылаҟа анашьҭразы аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын 2017 шықәса рзы. Урыстәылатәи азенит-ракетатә системақәа С-400 амаҭәахәқәа Ҭырқәтәылаҟа рнагара иалагеит 2019 шықәсазтәи реиқәшаҳаҭра инақәыршәаны. Аилаӡара ахәԥса иартәоит 2,5 миллиард доллар.

С-400 аахәара иахырҟьаны Ҭырқәтәылеи Америкеи еиванагалеит. Вашингтон аилаӡара мап ацәктәуп уи ацынхәрас америкатәи акомплекс Patriot аашәхә ҳәа иқәгылеит, аха Ҭырқәтәыла уи мап ацәнакит.

Мшаԥымза анҵәамҭазы Ҭырқәтәыла ААР ахада Мевлиут Чавушоглу аҳәамҭа ҟаиҵеит аҭырқәа ган С-400 аҩбатәи аполк аахәаразы аилацәажәарақәа шымҩаԥнаго.

ЕАА аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ  Викториа Нуланд аконгресс аҿы лықәгылараҟны илҳәеит Анкара аганахь асанкциақәа шалагалахо урыстәылатәи абџьар аахәара иаҟәымҵыр.

11

Ачемпионат ConIFA Африка Занзибар имҩаԥгахоит

1
(ирҿыцуп 14:14 23.09.2021)
Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам акомандақәа, зынӡа – 25 команда.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. ConIFA Africa аҳәаақәа ирҭагӡаны ашьапылампыл ачемпионат абҵара 13- 25 рзы Занзибар имҩаԥысраны иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит аиҿкаара Twitter аҿтәи адаҟьаҿы.

Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда. Аамҭақәак раԥхьа аҽа хырхарҭакгьы аусура иалагеит – Африкатәи аконтинент аҿы ачемпионат амҩаԥгара.

Уаанӡа аԥхынразы ачемпионат азыԥхьагәаҭан аха акоронавирус иахырҟьаны аамҭа еиҭакын.

Рашәарамзазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA-2021, Франциатәи ақалақь Ницца имҩаԥысраны иҟаз ахыган атурнир, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа Франциа иахьыуадаҩуи анапхгара ауснагӡатә ашәарҭадара иахьзадымгылои азы. Ашьапылампыл азы Аԥсны еизгоу акоманда ConIFA-2021 Европа ачемпионат иалахәхараны иҟан.

2016 шықәсазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA Аԥсны имҩаԥысуан. Аԥснытәи акоманда аиааира агеит.

1

Путин Перм ауаа иреихсуаз даанызкылаз аполициа аусзуҩцәа аҳамҭа ранеишьеит

2
Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуеит.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Агәымшәараз амедал ианеишьеит Перм ауаа ҭазырхаз ауаҩы даанызкылаз аполициа аусзуҩ, аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинин ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Алеитенант еиҳабы Владимир Макаров ианашьоуп амедал "Ауаажәларратә еиҿкаара ахьчараҿы аҽалкааразы". Макаров ауаа аҵараиурҭа ахыбра рдәылгара еиҿикааит.

Ахада иусдҵа атекст аҿы иарбоуп арҭ рҩыџьагьы фырхаҵарыла рхы мҩаԥыргеит ҳәа.

Урыстәыла ААР ахада Владимир Колокольцев Калинин изаамҭанытәиу ачын " аполициа алеитенант " ииҭеит,  Макаров — "аполициа акапитан ".

Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы ауниверситет астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуит.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, ахҭыс ахьыҟалаз раԥхьа инеиз иреиуоуп  аполициа алеитенант аиҳабы Владимир Макарови аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинини. Макаров аҭыԥ аҟынтәи ауаа рықәгара далагеит, Калинин аҵараиурҭахь дыҩналеит. Уа дибеит абџьар зкыз ауаҩы. Аиҿахысра ашьҭахь ацәгьоуҩы дихәит, анаҩс иабџьар ихихит, раԥхьатәи ацхыраарагьы изыҟаиҵеит.

Анаҩс ахәшәтәырҭахь днаргеит. Ашьаус абри ахҭыс аганахь ала ихацыркуп. Ацәгьоуҩы аашықәса инаркны ҩажәашықәсанӡа иқәырҵар ҟалоит мамзаргьы иԥсы ахьынӡаҭоу ҭакрала ахыгара иқәырҵар ҟалоит.

2