Стенин ихьӡ зху аицлабраҿы иреиӷьу афотосахьа онлаин-бжьыҭирала иалхуп

29
(ирҿыцуп 18:31 05.08.2021)
Стенин ихьӡ зху аицлабраҿы Гран-При зауа цәыббрамзазы деилкаахоит. Усҟан аформат онлаин-церемониаҿ ажиури 2021 шықәса ашорт-бӷьыц ианылаз алауреатцәа рыхьӡ рҳәоит.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Андреи Стенин ихьӡ зху жәларбжьаратәи аицлабраҿы аинтернет-хархәаҩцәа ргәаанагарала иреиӷьу ҳәа иалкаауп Бангладештәи афотоҭыхыҩ Рафид Иасар иҭыхымҭа "Насыԥ змоу афермер".

Работа бангладешского фотографа Счастливый фермер
© Foto / Рафид Ясар
Рафид Иасар иҭыхымҭа "Насыԥ змоу афермер".

Иасар дгәыӷуеит иусумҭа аудиториа ду иахьазхарҵаз игәаҳәара – режиссиорс аҟалара дахьнагӡап ҳәа.

"Ажәлар рыбжьыҭара Гран-При шакәым еилыскаауеит. аха уигьы дгылароуп. Аицлабраҿы сара саасҭа аӡәы аиааира иҭахуп ҳәа сыҟам. Ишыҟазаалакгьы реиҳа иаԥсоу даиааиааит", - иҳәоит иара.

Стенин ихьӡ зху аицлабраҿы Гран-При зауа цәыббрамзазы деилкаахоит. Усҟан аформат онлаин-церемониаҿ ажиури 2021 шықәса ашорт-бӷьыц ианылаз алауреатцәа рыхьӡ рҳәоит. Аиҿкааҩцәа еснагь аиԥш ирыгәҭакуп иаиааиуа аусумҭақәа ртурне ду аиҿкаара.

Жәларбжьаратәи аинформациатә маҵзура "Россия сегодня" еиҿнакааз Андреи Стенин ихьӡ зху афотожурналистика Жәларбжьаратәи аконкурс хықәкыс иамоуп ҳаамҭазтәи афотожурналистика ауаажәларра разхьарԥшра. Аиндаҭлара – жәларбжьаратәи афотоеилазаара афотожурналистикаҟны ахьыӡ ҿыцқәа ахьаадырԥшуа, астандартқәа ахьдырҿио, иахьышьақәдыргыло ҭыԥ заҵәыкны иҟоуп. Андреи Стенин ихьӡ зху афотожурналистика Жәларбжьаратәи аконкурс мҩаԥысуеит урыстәылатәии жәларбжьаратәии АИХ, аинформациатә маҵзурақәеи афотоеилазаарақәеи рыдгыларала.

2021 шықәса рзы аконкурс информациатә партнер хадоуп: аинформациа-жәабжьтә портал Вести.Ru, урыстәылазегьтәи аҳәынҭқарратә телеканал "Россия-Культура", ателеканал "Москва 24".

Аиндаҭлара жәларбжьаратә информациатә партнерцәаны иҟоуп: аинформациатә маҵзуреи арадиои Sputnik, аинформациатә маҵзура Askanews, амедиахолдинг Independent Media, аинформациатә маҵзура Notimex, ажәабжьтә маҵзура ANA, ателеканали апортали RT, Shanghai United Media Group (SUMG), аинтернет-портал China Daily, аинтернет-портал The Paper, амедиа-ҳа Al Mayadeen, аинформациатә маҵзура Prensa Latina, аинтернет-портал DBW.

29

Ачемпионат ConIFA Африка Занзибар имҩаԥгахоит

6
(ирҿыцуп 14:25 23.09.2021)
Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. ConIFA Africa аҳәаақәа ирҭагӡаны ашьапылампыл ачемпионат абҵара 13- 25 рзы Занзибар имҩаԥысраны иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит аиҿкаара Twitter аҿтәи адаҟьаҿы.

Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда. Аамҭақәак раԥхьа аҽа хырхарҭакгьы аусура иалагеит – Африкатәи аконтинент аҿы ачемпионат амҩаԥгара.

Уаанӡа аԥхынразы ачемпионат азыԥхьагәаҭан аха акоронавирус иахырҟьаны аамҭа еиҭакын.

Рашәарамзазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA-2021, Франциатәи ақалақь Ницца имҩаԥысраны иҟаз ахыган атурнир, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа Франциа иахьыуадаҩуи анапхгара ауснагӡатә ашәарҭадара иахьзадымгылои азы. Ашьапылампыл азы Аԥсны еизгоу акоманда ConIFA-2021 Европа ачемпионат иалахәхараны иҟан.

2016 шықәсазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA Аԥсны имҩаԥысуан. Аԥснытәи акоманда аиааира агеит.

6

Путин Перм ауаа иреихсуаз даанызкылаз аполициа аусзуҩцәа аҳамҭа ранеишьеит

2
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуеит.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Агәымшәараз амедал ианеишьеит Перм ауаа ҭазырхаз ауаҩы даанызкылаз аполициа аусзуҩ, аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинин ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Алеитенант еиҳабы Владимир Макаров ианашьоуп амедал "Ауаажәларратә еиҿкаара ахьчараҿы аҽалкааразы". Макаров ауаа аҵараиурҭа ахыбра рдәылгара еиҿикааит.

Ахада иусдҵа атекст аҿы иарбоуп арҭ рҩыџьагьы фырхаҵарыла рхы мҩаԥыргеит ҳәа.

Урыстәыла ААР ахада Владимир Колокольцев Калинин изаамҭанытәиу ачын " аполициа алеитенант " ииҭеит,  Макаров — "аполициа акапитан ".

Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы ауниверситет астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуит.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, ахҭыс ахьыҟалаз раԥхьа инеиз иреиуоуп  аполициа алеитенант аиҳабы Владимир Макарови аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинини. Макаров аҭыԥ аҟынтәи ауаа рықәгара далагеит, Калинин аҵараиурҭахь дыҩналеит. Уа дибеит абџьар зкыз ауаҩы. Аиҿахысра ашьҭахь ацәгьоуҩы дихәит, анаҩс иабџьар ихихит, раԥхьатәи ацхыраарагьы изыҟаиҵеит.

Анаҩс ахәшәтәырҭахь днаргеит. Ашьаус абри ахҭыс аганахь ала ихацыркуп. Ацәгьоуҩы аашықәса инаркны ҩажәашықәсанӡа иқәырҵар ҟалоит мамзаргьы иԥсы ахьынӡаҭоу ҭакрала ахыгара иқәырҵар ҟалоит.

2