Ашәахьа Шәача 37 градус ишоурахоит

9
(ирҿыцуп 16:52 29.08.2021)
Уаанӡа Шәача ирылырҳәахьан нанҳәа 29 ахәылбаҽханӡа амра ицәымларц, ашоура бааԥс ҟалараны иҟоуп ҳәа.

АҞӘА, нанҳәа 29 - Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә АҶА аусбарҭа хада, ауаа амра ицәымларц рабжьыргоит ашәахьа нанҳәа 30 рзы иҟало ашоура бааԥсқәа рзы.

Адырра шыҟоу ала, ҽынлеи ахәылбаҽхеи Шәача иахьаҵанакуа аҳауа аԥхарра акыр ишьҭыҵуеит, ҭыԥқәак рыҟны 36-37 градус рҟынӡа ишоурахоит", - аҳәоит аацҳамҭаҿы.

Иҟалом аҳацкьын ҩақәеи аҵлақәеи рзааигәара амцеиқәҵара. Иара убас ауаа ирабжьыргоит асааҭ 12 инаркны 18 сааҭ рҟынӡа амра ицәымларц, агәы-шьадатә чымазара змоу зынӡа ари аамҭазы адәахьы идәыламҵырц.

9

Ачемпионат ConIFA Африка Занзибар имҩаԥгахоит

6
(ирҿыцуп 14:25 23.09.2021)
Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. ConIFA Africa аҳәаақәа ирҭагӡаны ашьапылампыл ачемпионат абҵара 13- 25 рзы Занзибар имҩаԥысраны иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит аиҿкаара Twitter аҿтәи адаҟьаҿы.

Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда. Аамҭақәак раԥхьа аҽа хырхарҭакгьы аусура иалагеит – Африкатәи аконтинент аҿы ачемпионат амҩаԥгара.

Уаанӡа аԥхынразы ачемпионат азыԥхьагәаҭан аха акоронавирус иахырҟьаны аамҭа еиҭакын.

Рашәарамзазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA-2021, Франциатәи ақалақь Ницца имҩаԥысраны иҟаз ахыган атурнир, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа Франциа иахьыуадаҩуи анапхгара ауснагӡатә ашәарҭадара иахьзадымгылои азы. Ашьапылампыл азы Аԥсны еизгоу акоманда ConIFA-2021 Европа ачемпионат иалахәхараны иҟан.

2016 шықәсазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA Аԥсны имҩаԥысуан. Аԥснытәи акоманда аиааира агеит.

6

Путин Перм ауаа иреихсуаз даанызкылаз аполициа аусзуҩцәа аҳамҭа ранеишьеит

2
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуеит.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Агәымшәараз амедал ианеишьеит Перм ауаа ҭазырхаз ауаҩы даанызкылаз аполициа аусзуҩ, аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинин ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Алеитенант еиҳабы Владимир Макаров ианашьоуп амедал "Ауаажәларратә еиҿкаара ахьчараҿы аҽалкааразы". Макаров ауаа аҵараиурҭа ахыбра рдәылгара еиҿикааит.

Ахада иусдҵа атекст аҿы иарбоуп арҭ рҩыџьагьы фырхаҵарыла рхы мҩаԥыргеит ҳәа.

Урыстәыла ААР ахада Владимир Колокольцев Калинин изаамҭанытәиу ачын " аполициа алеитенант " ииҭеит,  Макаров — "аполициа акапитан ".

Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы ауниверситет астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуит.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, ахҭыс ахьыҟалаз раԥхьа инеиз иреиуоуп  аполициа алеитенант аиҳабы Владимир Макарови аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинини. Макаров аҭыԥ аҟынтәи ауаа рықәгара далагеит, Калинин аҵараиурҭахь дыҩналеит. Уа дибеит абџьар зкыз ауаҩы. Аиҿахысра ашьҭахь ацәгьоуҩы дихәит, анаҩс иабџьар ихихит, раԥхьатәи ацхыраарагьы изыҟаиҵеит.

Анаҩс ахәшәтәырҭахь днаргеит. Ашьаус абри ахҭыс аганахь ала ихацыркуп. Ацәгьоуҩы аашықәса инаркны ҩажәашықәсанӡа иқәырҵар ҟалоит мамзаргьы иԥсы ахьынӡаҭоу ҭакрала ахыгара иқәырҵар ҟалоит.

2