Аиммунолог еиҭеиҳәеит коронавирус аамҭахҵәаха чымазараны ианыҟало атәы

11
(ирҿыцуп 11:19 06.09.2021)
Роспотребнадзор ахәбатәи аҭҵаара мҩаԥнагеит COVID-19 ахь аколлективтә иммунитет аҟалара ахәшьара аҭаразы.

АҞӘА, цәыббра 6 - Sputnik. Коронавирус ашықәс зегь амҽхамкыкәа, аамҭахҵәахак иатәу чымазараны иҟалоит адунеи ауааԥсыра аиммунитет 80% рҟынӡа роур, ҳәа аҩуеит амаҵзура Праим Пастер ихьӡ зху аепидемиологиеи амикробиологиеи рзы Санкт-Петербургтәи аҭҵаарадырратә институт адиректор Арег Тотолиан иажәақәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны.

© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Урыстәылатәи аҵарауаа шықәсык ҵуеит атәыла 26 регион рҿы аколлективтә иммунитет амазаара ҭырҵаауеижьҭеи.

Тотолиан иҳәеит аиммунитет змоуи, алаҵа ҟазҵахьоуи, ачымазара зхызгахьоуи еиҟараны еихшазарц. Усҟан ауп аҭагылазаашьа хра аманы ианыҟало.

"Ичмазаҩыз рцәеижьҿагылақәа еиҳа-еиҳа иахьеиҵахо инақәыршәаны иуҳәар ҟалоит ковид аамҭа-аамҭала ихынҳәлоит. Иара убри аан иара аамҭахҵәахак иатәу чмазарахар алшоит. Аха усеиԥш аныҟало атәылауаа реиҳараҩык ачымазара анархыргалак ма алаҵа аныҟарҵалак ашьҭахь ауп", - ҳәа иҳәоит Тотлиан арадиостанциа "Комсомольская правда" аефир аҿы.

Иахьазы Урыстәыла 7 012 599 -ҩык акоронавирус чымазара рыхьхьеит. Рыԥсҭазаара иалҵхьеит 187 200-ҩык, ргәы бзиахеит 6 270 731 –ҩык.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Аҳақьым еиҭеиҳәеит COVID-19 ашьҭахь аиммунитет ахьынӡаҟоу

11

Ачемпионат ConIFA Африка Занзибар имҩаԥгахоит

7
(ирҿыцуп 14:25 23.09.2021)
Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. ConIFA Africa аҳәаақәа ирҭагӡаны ашьапылампыл ачемпионат абҵара 13- 25 рзы Занзибар имҩаԥысраны иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит аиҿкаара Twitter аҿтәи адаҟьаҿы.

Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда. Аамҭақәак раԥхьа аҽа хырхарҭакгьы аусура иалагеит – Африкатәи аконтинент аҿы ачемпионат амҩаԥгара.

Уаанӡа аԥхынразы ачемпионат азыԥхьагәаҭан аха акоронавирус иахырҟьаны аамҭа еиҭакын.

Рашәарамзазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA-2021, Франциатәи ақалақь Ницца имҩаԥысраны иҟаз ахыган атурнир, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа Франциа иахьыуадаҩуи анапхгара ауснагӡатә ашәарҭадара иахьзадымгылои азы. Ашьапылампыл азы Аԥсны еизгоу акоманда ConIFA-2021 Европа ачемпионат иалахәхараны иҟан.

2016 шықәсазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA Аԥсны имҩаԥысуан. Аԥснытәи акоманда аиааира агеит.

7

Путин Перм ауаа иреихсуаз даанызкылаз аполициа аусзуҩцәа аҳамҭа ранеишьеит

2
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуеит.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Агәымшәараз амедал ианеишьеит Перм ауаа ҭазырхаз ауаҩы даанызкылаз аполициа аусзуҩ, аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинин ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Алеитенант еиҳабы Владимир Макаров ианашьоуп амедал "Ауаажәларратә еиҿкаара ахьчараҿы аҽалкааразы". Макаров ауаа аҵараиурҭа ахыбра рдәылгара еиҿикааит.

Ахада иусдҵа атекст аҿы иарбоуп арҭ рҩыџьагьы фырхаҵарыла рхы мҩаԥыргеит ҳәа.

Урыстәыла ААР ахада Владимир Колокольцев Калинин изаамҭанытәиу ачын " аполициа алеитенант " ииҭеит,  Макаров — "аполициа акапитан ".

Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы ауниверситет астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуит.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, ахҭыс ахьыҟалаз раԥхьа инеиз иреиуоуп  аполициа алеитенант аиҳабы Владимир Макарови аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинини. Макаров аҭыԥ аҟынтәи ауаа рықәгара далагеит, Калинин аҵараиурҭахь дыҩналеит. Уа дибеит абџьар зкыз ауаҩы. Аиҿахысра ашьҭахь ацәгьоуҩы дихәит, анаҩс иабџьар ихихит, раԥхьатәи ацхыраарагьы изыҟаиҵеит.

Анаҩс ахәшәтәырҭахь днаргеит. Ашьаус абри ахҭыс аганахь ала ихацыркуп. Ацәгьоуҩы аашықәса инаркны ҩажәашықәсанӡа иқәырҵар ҟалоит мамзаргьы иԥсы ахьынӡаҭоу ҭакрала ахыгара иқәырҵар ҟалоит.

2

Хра злоу ахҭысқәа: Хәытаба Ҭырқәтәылеи Аԥсни инхо аԥсуаа реимадара иазкны

0
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Арепатриациазы аҳәынҭқарратә хеилак ҳџьынџьуаа рымадаразы аҟәша аиҳабы Инал Хәытаба арадио Sputnik аефир аҿы дазааҭгылеит Ҭырқәтәылеи Аԥсни иҟоу аҿар реимадаразы имҩаԥырго апроект атәы, еиҭеиҳәеит, ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы ицо аусура атәы.
Хра злоу ахҭысқәа: Хәытаба Ҭырқәтәылеи Аԥсныи инхо аԥсуаа реимадара иазкны

"Аԥсныҟа ахынҳәразы ҳкомитет еиуеиԥшым апроектқәа ҟарҵоит, урҭ ируакуп ҳҿар Ҭырқәтәылантәи Аԥсныҟа иааны ААУ аҟны аҵара дырҵара. Уи азын ауниверситет аректор Алеко Гәарамиа иаҳҳәеит, иара даара игәы иаахәеит абри аҩыза апроект атәы аниаҳа. Адгылара шаиҭо атәы ҳаиҳәеит.

Арахь иаауа абызшәа рыздырӡом, убри азы раԥхьатәи ашықәс аԥсуеи аурыс бызшәақәеи дырҵаразы акурсқәа аадыртуеит. Абызшәазы аԥышәарақәа анарҭалак, иалырхаз азаанаҭ ала иахыԥхьаӡалахоит.

Ҭырқәтәылатәи ҳдиаспора ари даара ргәы иаахәеит. Иаарц зҭаххазгьы даара ирацәаҩхеит, аха зегьы зымааӡеит, избанзар, атәылауаҩшәҟәы аиура цәгьоуп. Уажәазы 9-ҩык рсиа ҳамоуп. Руаӡәы ахԥатәи акурс аҿы аҵара иҵон, аха абри аҩыза алшара ыҟоуп ҳәа аниаҳа, Ҭырқәтәыла аҵара ахьиҵоз ауниверситет ааныжьны Аԥсныҟа даауеит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Хәытаба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

0