Ҭырқәтәыла иалало 12 шықәса рҟынӡа зхыҵуа рҟынтәи ПЦР-тестқәа рҭаххаӡом

9
Уаанӡа ПЦР-тест ада Ҭырқәтәыла алалара азин рыман фышықәса рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа.

АҞӘА, цәыббра 11 - Sputnik. Уажәшьҭарнахыс Ҭырқәтәыла иалало 12 шықәса рҟынӡа зхыҵуа рҟынтәи ПЦР-тестқәа ма антиген-тест рҭаххаӡом ҳәа аанацҳауеит АТОР асаит IATA адыррақәа шьаҭас иганы.

Афганистан, Бангладеш, Бразилиа, Египет, Индиа, Иран, Непал, Пакистан, Сингапур, Аладатәи Африка, Шри-Ланка, Британиа ду атәылақәа рыда Ҭырқәтәыла иалало егьырҭ ауааԥсыра ирымазароуп:

  • атәылахь анеира 72 сааҭ шагу иҟаҵоу иҵоурам ПЦР-тест;
  • атәылахь анеира 48 сааҭ шагу иҟаҵоу антиген аекспресс-тест.

Атестқәа рымамзар рылшоит 12 шықәса рҟынӡа зхымҵыц ахәыҷқәа. Уаанӡа ари аҩыза азин рыман 6 шықәса рҟынӡа зхымҵыцыз ахәыҷқәа.

Иара убасгьы атест рымамзар рылшоит:

  • Алаҵа ззыҟаҵоу апассаџьырцәа (атәыла ралалара 14 мшы шагу инагӡоу алаҵа ҟазҵаз);
  • Венгриеи ма Сербиеи рҟынтәи иааз, COVID-19 аҟынтәи Венгриа ма Сербиа алаҵа шыҟарҵаз азы ашәҟәы зцуи урҭ мҩаԥызго, 18 шықәса зхымҵыц;
  • COVID-19 аҟынтәи ишыхәшәтәу ашәҟәы зцу апассаџьырцәа, атәылахь инеиаанӡа фымз иреиҵамкәа ирырҭаз.

Аԥҟаррақәа амчра роуит цәыббра 4 азы. Ахархәара рымоуп цәыббра 30 рҟынӡа.

9

Ачемпионат ConIFA Африка Занзибар имҩаԥгахоит

6
(ирҿыцуп 14:25 23.09.2021)
Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. ConIFA Africa аҳәаақәа ирҭагӡаны ашьапылампыл ачемпионат абҵара 13- 25 рзы Занзибар имҩаԥысраны иҟоуп, ҳәа аанацҳауеит аиҿкаара Twitter аҿтәи адаҟьаҿы.

Ихьыԥшым ашьапылампылтә командақәа р-Конфедерациа еиҿкаан 2013 шықәсазы. ConIFA еиднакылоит FIFA иалам 25 команда. Аамҭақәак раԥхьа аҽа хырхарҭакгьы аусура иалагеит – Африкатәи аконтинент аҿы ачемпионат амҩаԥгара.

Уаанӡа аԥхынразы ачемпионат азыԥхьагәаҭан аха акоронавирус иахырҟьаны аамҭа еиҭакын.

Рашәарамзазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA-2021, Франциатәи ақалақь Ницца имҩаԥысраны иҟаз ахыган атурнир, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа Франциа иахьыуадаҩуи анапхгара ауснагӡатә ашәарҭадара иахьзадымгылои азы. Ашьапылампыл азы Аԥсны еизгоу акоманда ConIFA-2021 Европа ачемпионат иалахәхараны иҟан.

2016 шықәсазы ашьапылампыл азы Европа ачемпионат ConIFA Аԥсны имҩаԥысуан. Аԥснытәи акоманда аиааира агеит.

6

Путин Перм ауаа иреихсуаз даанызкылаз аполициа аусзуҩцәа аҳамҭа ранеишьеит

2
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуеит.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин Агәымшәараз амедал ианеишьеит Перм ауаа ҭазырхаз ауаҩы даанызкылаз аполициа аусзуҩ, аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинин ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Алеитенант еиҳабы Владимир Макаров ианашьоуп амедал "Ауаажәларратә еиҿкаара ахьчараҿы аҽалкааразы". Макаров ауаа аҵараиурҭа ахыбра рдәылгара еиҿикааит.

Ахада иусдҵа атекст аҿы иарбоуп арҭ рҩыџьагьы фырхаҵарыла рхы мҩаԥыргеит ҳәа.

Урыстәыла ААР ахада Владимир Колокольцев Калинин изаамҭанытәиу ачын " аполициа алеитенант " ииҭеит,  Макаров — "аполициа акапитан ".

Цәыббра 20 азы Пермтәи амилаҭтә ҭҵаарадырратә университет аҵакыраҿы ауниверситет астудент аҵаратә корпус аҿы ахысра далагеит. Ф-ҩык ҭахеит 42-ҩык аахақәа роуит.

Аусбарҭа адыррақәа рыла, ахҭыс ахьыҟалаз раԥхьа инеиз иреиуоуп  аполициа алеитенант аиҳабы Владимир Макарови аполициа алеитенант еиҵбы Константин Калинини. Макаров аҭыԥ аҟынтәи ауаа рықәгара далагеит, Калинин аҵараиурҭахь дыҩналеит. Уа дибеит абџьар зкыз ауаҩы. Аиҿахысра ашьҭахь ацәгьоуҩы дихәит, анаҩс иабџьар ихихит, раԥхьатәи ацхыраарагьы изыҟаиҵеит.

Анаҩс ахәшәтәырҭахь днаргеит. Ашьаус абри ахҭыс аганахь ала ихацыркуп. Ацәгьоуҩы аашықәса инаркны ҩажәашықәсанӡа иқәырҵар ҟалоит мамзаргьы иԥсы ахьынӡаҭоу ҭакрала ахыгара иқәырҵар ҟалоит.

2